Danh sách

Zvi Griliches

Zvi Griliches là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zvi Griliches/ Nhà kinh tế học Zvi Griliches trong Kinh tế học - Kinh tế

Zero-Bound Interest Rate

Zero-Bound Interest Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Bound Interest Rate/Zero-ràng buộc lãi suất trong Chính sách tiền tệ - Kinh tế

Yuppie

Yuppie là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yuppie/yuppie trong Kinh tế học - Kinh tế

World Trade Organization (WTO)

World Trade Organization (WTO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Trade Organization (WTO)/Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

World Economic Forum (WEF)

World Economic Forum (WEF) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Economic Forum (WEF)/Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong Kinh tế học - Kinh tế

Wildcatting

Wildcatting là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wildcatting/Wildcatting trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Wholesale Trade

Wholesale Trade là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wholesale Trade/Bán buôn trong Kinh tế học - Kinh tế

Welfare

Welfare là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Welfare/phúc lợi trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Welfare State Definition

Welfare State Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Welfare State Definition/Định nghĩa phúc lợi nhà nước trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Wealth Tax

Wealth Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wealth Tax/thuế Wealth trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Walrasian Market

Walrasian Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Walrasian Market/thị trường Walras trong Kinh tế học - Kinh tế

Walras’ Law Definition

Walras' Law Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Walras' Law Definition/Walras Definition Luật trong Kinh tế học - Kinh tế

Voodoo Economics

Voodoo Economics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voodoo Economics/voodoo Kinh tế trong Kinh tế học - Kinh tế

Vladimir Lenin

Vladimir Lenin là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vladimir Lenin/Vladimir Lenin trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Veterans Administration

Veterans Administration là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Veterans Administration/Bộ Cựu chiến binh trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Variance Inflation Factor

Variance Inflation Factor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variance Inflation Factor/Sai Lạm phát Yếu tố trong Kinh tế học - Kinh tế

Utilitarianism Defined

Utilitarianism Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Utilitarianism Defined/Lợi Defined trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Usance

Usance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Usance/usance trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)/Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

U.S. Department of Veterans Affairs

U.S. Department of Veterans Affairs là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S. Department of Veterans Affairs/Ngoại giao Hoa Kỳ của cựu chiến binh trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế