Danh sách

Average Selling Price – ASP

Average Selling Price - ASP là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Selling Price - ASP / Giá bán bình quân - ASP trong Kinh tế -

Base-Year Analysis

Base-Year Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Base-Year Analysis / Phân tích theo năm cơ sở trong Kinh tế -

Average Strike Option

Average Strike Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Strike Option / Quyền chọn cố định trung bình trong Kinh tế -

Basic Earnings Per Share

Basic Earnings Per Share là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Basic Earnings Per Share / Thu nhập trên cổ phiếu cơ bản trong Kinh tế -

Average Ticket

Average Ticket là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Ticket / Phiếu chi trung bình trong Kinh tế -

Bank-Owned Property

Bank-Owned Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bank-Owned Property / Tài sản thuộc quyền sở hữu của ngân hàng trong Kinh tế -

Average True Range – ATR

Average True Range - ATR là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average True Range - ATR / Khoảng dao động thực tế trung bình - ATR trong Kinh tế -

Bankruptcy

Bankruptcy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bankruptcy / Phá sản trong Kinh tế -

Average Up

Average Up là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Up / Tăng giá trung bình trong Kinh tế -

Avoidable Cost

Avoidable Cost là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Avoidable Cost / Chi phí tránh được trong Kinh tế -