Danh sách

Banner Advertising

Banner Advertising là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Banner Advertising / Quảng cáo dải băng trong Kinh tế -

Barrels Of Oil Equivalent Per Day – BOE/D

Barrels Of Oil Equivalent Per Day - BOE/D là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Barrels Of Oil Equivalent Per Day - BOE/D / Thùng tương đương dầu mỗi ngày (BOE / D) trong Kinh tế -

Basis

Basis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Basis / Điểm gốc trong Kinh tế -

Barrels Per Day – B/D

Barrels Per Day - B/D là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Barrels Per Day - B/D / Thùng/ngày- B/D trong Kinh tế -

Basis Differential

Basis Differential là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Basis Differential / Phương sai cơ bản trong Kinh tế -

Average Collection Period

Average Collection Period là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Collection Period / Kỳ thu tiền bình quân trong Kinh tế -

Baptism by Fire

Baptism by Fire là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Baptism by Fire / Lần chiến đấu gay go đầu tiên trong Kinh tế -

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – ARCH

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH / Mô hình dự báo rủi ro - ARCH trong Kinh tế -

Bankruptcy Financing

Bankruptcy Financing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bankruptcy Financing / Tài trợ phá sản trong Kinh tế -

Autoregressive Integrated Moving Average – ARIMA

Autoregressive Integrated Moving Average - ARIMA là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Autoregressive Integrated Moving Average - ARIMA / Phương pháp trung bình trượt kết hợp tự hồi quy - ARIMA trong Kinh tế -

Average Directional Index – ADX

Average Directional Index - ADX là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Directional Index - ADX / Chỉ số định hướng trung bình - ADX trong Kinh tế -

Base II

Base II là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Base II / Hệ thống xử lý dữ liệu Base II trong Kinh tế -

Average Down

Average Down là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Down / Hạ giá trung bình trong Kinh tế -

Away From The Market

Away From The Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Away From The Market / Chưa đúng giá thị trường trong Kinh tế -

Average Qualitative Opinion – AQO

Average Qualitative Opinion - AQO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Qualitative Opinion - AQO / Phương pháp lấy ý kiến định tính trung bình trong Kinh tế -

Baseline

Baseline là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Baseline / Đường cơ sở trong Kinh tế -

Average Rate Option – ARO

Average Rate Option - ARO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Rate Option - ARO / Lựa chọn mức giá trung bình - ARO trong Kinh tế -

Banknet

Banknet là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Banknet / Hệ thống ngân hàng Banknet trong Kinh tế -

Average Revenue Per Unit – ARPU

Average Revenue Per Unit - ARPU là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Revenue Per Unit - ARPU / Lợi suất bình quân trên 1 đơn vị trong Kinh tế -

Banknote

Banknote là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Banknote / Giấy bạc ngân hàng trong Kinh tế -