Danh sách

Bar Chart

Bar Chart là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bar Chart / Đồ thị hình thanh trong Kinh tế -

Zero-Floor Limit

Zero-Floor Limit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Floor Limit / Giới hạn sàn bằng 0 trong Kinh tế -

Barriers To Entry

Barriers To Entry là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Barriers To Entry / Rào cản gia nhập trong Kinh tế -

Zero Cost Strategy

Zero Cost Strategy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Cost Strategy / Chiến lược chi phí về mo trong Kinh tế -

Zero Basis Risk Swap – ZEBRA

Zero Basis Risk Swap - ZEBRA là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Basis Risk Swap - ZEBRA / Giao dịch Swap về mo - ZEBRA trong Kinh tế -

Average Daily Balance Method

Average Daily Balance Method là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Daily Balance Method / Phương pháp số dư bình quân hàng ngày trong Kinh tế -

Zero-Gap Condition

Zero-Gap Condition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Gap Condition / Điều kiện khe hở bằng không trong Kinh tế -

Average Daily Float

Average Daily Float là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Daily Float / Số tiền thả nổi bình quân hàng ngày trong Kinh tế -

Zero-Investment Portfolio

Zero-Investment Portfolio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Investment Portfolio / Danh mục đầu tư về mo trong Kinh tế -

Average Cost Basis Method

Average Cost Basis Method là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Cost Basis Method / Phương pháp tính giá dựa trên giá gốc bình quân trong Kinh tế -

Basing Point

Basing Point là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Basing Point / Điểm cơ sở trong Kinh tế -

Average Cost Pricing Rule

Average Cost Pricing Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Cost Pricing Rule / Nguyên tắc định giá chi phí trung bình trong Kinh tế -

Basing Point Pricing System

Basing Point Pricing System là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Basing Point Pricing System / Hệ thống định giá điểm cơ sở trong Kinh tế -

Barrel Of Oil Equivalent (BOE)

Barrel Of Oil Equivalent (BOE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Barrel Of Oil Equivalent (BOE) / Một thùng dầu mỏ tương đương (BOE) trong Kinh tế -

Basis Grade

Basis Grade là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Basis Grade / Cấp cơ sở trong Kinh tế -

Basis Price

Basis Price là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Basis Price / Giá cơ bản trong Kinh tế -

Basis Point – BPS

Basis Point - BPS là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Basis Point - BPS / Điểm cơ bản - BPS trong Kinh tế -

Barra Risk Factor Analysis

Barra Risk Factor Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Barra Risk Factor Analysis / Mô hình phân tích nhân tố rủi ro Barra trong Kinh tế -

Bankruptcy Risk

Bankruptcy Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bankruptcy Risk / Rủi ro phá sản trong Kinh tế -

Barratry

Barratry là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Barratry / Sự cố ý gây tổn hại trong Kinh tế -