Danh sách

Zombie Debt

Zombie Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zombie Debt/zombie nợ trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zombies

Zombies là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zombies/Zombies trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Z-Score Definition

Z-Score Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Z-Score Definition/Z-Score Definition trong Chỉ số tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero Layoff Policy

Zero Layoff Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Layoff Policy/Chính sách sa thải zero trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero-Coupon Mortgage

Zero-Coupon Mortgage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Coupon Mortgage/Zero-Phiếu giảm giá thế chấp trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero-Proof Bookkeeping

Zero-Proof Bookkeeping là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Proof Bookkeeping/Sổ sách kế toán zero-Proof trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero-Based Budgeting (ZBB)

Zero-Based Budgeting (ZBB) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Based Budgeting (ZBB)/Zero-Based Lập ngân sách (ZBB) trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero-Gap Condition

Zero-Gap Condition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Gap Condition/Zero-Gap Điều kiện trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Williams Act

Williams Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Williams Act/Đạo luật Williams trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Yield On Earning Assets

Yield On Earning Assets là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield On Earning Assets/Mang On Tích luỹ tài sản trong Chỉ số tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Year to Date (YTD)

Year to Date (YTD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Year to Date (YTD)/Năm to Date (YTD) trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Yellow Knight

Yellow Knight là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yellow Knight/vàng Hiệp sĩ trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Yearly Probability Of Dying

Yearly Probability Of Dying là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yearly Probability Of Dying/Xác suất hàng năm tử vong trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Yearly Renewable Term Plan of Reinsurance

Yearly Renewable Term Plan of Reinsurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yearly Renewable Term Plan of Reinsurance/Kế hoạch tái tạo Hạn hàng năm của Tái bảo hiểm trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Wrap-Around Insurance Program

Wrap-Around Insurance Program là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wrap-Around Insurance Program/Bọc xung quanh Chương trình Bảo hiểm trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Wrap-Up Insurance

Wrap-Up Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wrap-Up Insurance/Quấn-Up Bảo hiểm trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Write-Down

Write-Down là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Write-Down/Viết-Down trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Write-Off

Write-Off là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Write-Off/Viết một mạch trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Write-Up

Write-Up là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Write-Up/Hãy viết ra giấy trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Written-Down Value

Written-Down Value là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Written-Down Value/Giá trị ghi-Down trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán