Danh sách

Waiting Period

Waiting Period là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiting Period/Thời gian chờ đợi trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Waiver Of Coinsurance Clause

Waiver Of Coinsurance Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver Of Coinsurance Clause/Khước đồng bảo hiểm khoản trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Walk-Through Test

Walk-Through Test là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Walk-Through Test/Walk-Through thử nghiệm trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Voucher

Voucher là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voucher/Voucher trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Voucher Check

Voucher Check là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voucher Check/Kiểm tra chứng từ trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Weighted Average Cost of Capital – WACC

Weighted Average Cost of Capital – WACC là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weighted Average Cost of Capital – WACC/Weighted Chi phí trung bình của Capital - WACC trong Chỉ số tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Voluntary Liquidation

Voluntary Liquidation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Liquidation/thanh tự nguyện trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vested Benefit Obligation (VBO)

Vested Benefit Obligation (VBO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vested Benefit Obligation (VBO)/Trao Benefit Nghĩa vụ (VBO) trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Virtual Data Room (VDR)

Virtual Data Room (VDR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Virtual Data Room (VDR)/Ảo Phòng dữ liệu (VDR) trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vertical Integration

Vertical Integration là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vertical Integration/Nhập theo chiều dọc trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vertical Merger

Vertical Merger là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vertical Merger/Sáp nhập theo chiều dọc trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vendor Note

Vendor Note là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vendor Note/Vendor Note trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vertical Analysis

Vertical Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vertical Analysis/Phân tích theo chiều dọc trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Variable Interest Entity (VIE)

Variable Interest Entity (VIE) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Interest Entity (VIE)/Biến Lãi Entity (VIE) trong Mua lại & Sáp nhập - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Variance

Variance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variance/đúng trong Chỉ số tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Value Reporting Form

Value Reporting Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Reporting Form/Mẫu Báo cáo giá trị trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Value Of Risk (VOR)

Value Of Risk (VOR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Of Risk (VOR)/Giá trị rủi ro (VOR) trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vanishing Premium

Vanishing Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vanishing Premium/Vanishing cao cấp trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value at Risk (VaR)/Giá trị tại rủi ro (VaR) trong Chỉ số tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Variable Cost

Variable Cost là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Cost/Chi phí biến đổi trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán