Danh sách

Absolute Return

Absolute Return là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Absolute Return/Absolute Return trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Absorbed

Absorbed là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Absorbed/hấp thụ trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Accelerated Bookbuild

Accelerated Bookbuild là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Accelerated Bookbuild/Bookbuild Accelerated trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Accidental Means

Accidental Means là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Accidental Means/tình cờ Phương tiện trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Activity-Based Costing (ABC)/Hoạt động-Based Costing (ABC) trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Activity-Based Management (ABM) 2

Activity-Based Management (ABM) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Activity-Based Management (ABM)/Quản lý Hoạt động-Based (ABM) trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Average Annual Growth Rate (AAGR)

Average Annual Growth Rate (AAGR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Annual Growth Rate (AAGR)/Trung bình hàng năm tốc độ tăng trưởng (AAGR) trong Chỉ số tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán