Danh sách

Zero-One Integer Programming Definition

Zero-One Integer Programming Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-One Integer Programming Definition/Zero-One Integer Programming Definition trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Zero-Cost Strategy

Zero-Cost Strategy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Cost Strategy/Chiến lược zero-Chi phí trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Windfall Profits

Windfall Profits là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Windfall Profits/Lợi nhuận bất ngờ trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

York Antwerp Rules

York Antwerp Rules là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng York Antwerp Rules/Nội quy York Antwerp trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Yearly Rate Of Return Method Definition

Yearly Rate Of Return Method Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yearly Rate Of Return Method Definition/Tỷ lệ hàng năm lợi nhuận Phương pháp Định nghĩa trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Extensible Markup Language (XML)

Extensible Markup Language (XML) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Extensible Markup Language (XML)/Extensible Markup Language (XML) trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

eXtensible Business Reporting Language (XBRL) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng eXtensible Business Reporting Language (XBRL)/eXtensible Business Reporting Language (XBRL) trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Writ of Seizure and Sale

Writ of Seizure and Sale là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Writ of Seizure and Sale/Lệnh bắt giữ và Bán trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Written Premium

Written Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Written Premium/viết cao cấp trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Working Control

Working Control là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working Control/Kiểm soát công tác trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Working Ratio

Working Ratio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working Ratio/Tỷ lệ lao động trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Work Ticket

Work Ticket là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Work Ticket/Phiếu công tác trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

WorldCom

WorldCom là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng WorldCom/WorldCom trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

WordPress (CMS)

Wordpress (CMS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wordpress (CMS)/Wordpress (CMS) trong Hồ sơ công ty - Kinh doanh

Work Cell

Work Cell là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Work Cell/Làm việc di động trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Workflow

Workflow là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Workflow/Quy trình làm việc trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Word-Of-Mouth Marketing (WOM Marketing)

Word-Of-Mouth Marketing (WOM Marketing) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Word-Of-Mouth Marketing (WOM Marketing)/Word-of-miệng tiếp thị (WOM Marketing) trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Winding Up

Winding Up là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Winding Up/Winding Up trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Window of Opportunity

Window of Opportunity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Window of Opportunity/Window of Opportunity trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Whole-Life Cost

Whole-Life Cost là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whole-Life Cost/Chi phí toàn bộ-Life trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh