Danh sách

Variable Cost Ratio Definition

Variable Cost Ratio Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Cost Ratio Definition/Chi phí biến Ratio Definition trong Chỉ số tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Value Engineering

Value Engineering là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value Engineering/Kỹ thuật giá trị trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Valuation Analysis

Valuation Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valuation Analysis/Phân tích định giá trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Valuation Premium

Valuation Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valuation Premium/Định giá cao cấp trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Valuation Reserve

Valuation Reserve là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valuation Reserve/Cục dự trữ định giá trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Valued Marine Policy

Valued Marine Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valued Marine Policy/Marine Policy có giá trị trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Valuation Definition

Valuation Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valuation Definition/Định giá Definition trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Use and Occupancy Insurance – U&O

Use and Occupancy Insurance – U&O là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Use and Occupancy Insurance – U&O/Sử dụng và Occupancy Bảo hiểm - U & O trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Useful Life

Useful Life là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Useful Life/Cuộc sống hữu ích trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unmatched Book

Unmatched Book là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unmatched Book/chưa từng có Book trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unqualified Opinion

Unqualified Opinion là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unqualified Opinion/Ý kiến ​​không chất lượng trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unrestricted Net Assets

Unrestricted Net Assets là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unrestricted Net Assets/Tài sản thuần không hạn chế trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unit Linked Insurance Plan – ULIP

Unit Linked Insurance Plan – ULIP là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unit Linked Insurance Plan – ULIP/Đơn vị Kế hoạch bảo hiểm liên kết - ULIP trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unit of Production Method Definition

Unit of Production Method Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unit of Production Method Definition/Đơn vị Phương pháp sản xuất Definition trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unitranche Debt

Unitranche Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unitranche Debt/Unitranche nợ trong Nợ - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unit Sales

Unit Sales là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unit Sales/đơn vị bán hàng trong Phân tích tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unlevered Beta

Unlevered Beta là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unlevered Beta/Không vay nợ trong Chỉ số tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Uninsurable Risk

Uninsurable Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uninsurable Risk/nguy cơ Uninsurable trong Bảo hiểm doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unissued Stock

Unissued Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unissued Stock/chưa phát hành cổ trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unit Cost / Đơn giá

Unit Cost là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unit Cost/Đơn giá trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán