Danh sách

U.S. House Financial Services Committee

U.S. House Financial Services Committee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S. House Financial Services Committee/Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ Nhà trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

U.S.-Mexico Trade Agreement

U.S.-Mexico Trade Agreement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S.-Mexico Trade Agreement/Hoa Kỳ-Mêhicô Hiệp định Thương mại trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

UST

UST là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng UST/UST trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Uptick

Uptick là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uptick/uptick trong Kinh tế học - Kinh tế

Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG)

Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG)/Quy tắc thống nhất Đối với bảo lãnh Nhu cầu (URDG) trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Upper Class Defined

Upper Class Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Upper Class Defined/Upper Lớp Defined trong Kinh tế học - Kinh tế

Universal Healthcare Coverage

Universal Healthcare Coverage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Universal Healthcare Coverage/Bảo hiểm Y tế toàn cầu trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Unintentional Tort

Unintentional Tort là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unintentional Tort/Tort không chủ ý trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

United Nations (UN)

United Nations (UN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng United Nations (UN)/Liên Hợp Quốc (UN) trong Kinh tế học - Kinh tế

Unicameral System

Unicameral System là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unicameral System/Hệ thống đơn viện trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Unfair Claims Practice

Unfair Claims Practice là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unfair Claims Practice/Không công bằng Claims Thực hành trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Unfair Trade Practice

Unfair Trade Practice là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unfair Trade Practice/Thực hành tranh không lành mạnh trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Underconsumption

Underconsumption là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underconsumption/Underconsumption trong Kinh tế học - Kinh tế

Underemployment

Underemployment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underemployment/Thiếu việc làm trong Kinh tế học - Kinh tế

Truth in Savings Act

Truth in Savings Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Truth in Savings Act/Sự thật trong Luật Tiết kiệm trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Universal Market Integrity Rules (UMIR)

Universal Market Integrity Rules (UMIR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Universal Market Integrity Rules (UMIR)/Phổ quát thị trường Rules Liêm (UMIR) trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Uncle Sam

Uncle Sam là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uncle Sam/Chú Sam trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Trumponomics

Trumponomics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trumponomics/Trumponomics trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Treasury Secretary

Treasury Secretary là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treasury Secretary/Bộ trưởng Tài chính trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Uberrimae Fidei Contract

Uberrimae Fidei Contract là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uberrimae Fidei Contract/Uberrimae Fidei Hợp đồng trong Kinh tế học - Kinh tế