Danh sách

True Cost Economics

True Cost Economics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng True Cost Economics/Kinh tế Chi phí thực trong Kinh tế học - Kinh tế

Trilateral Commission

Trilateral Commission là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trilateral Commission/Ủy ban ba bên trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Trilemma Definition

Trilemma Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trilemma Definition/Trilemma Definition trong Chính sách tiền tệ - Kinh tế

Troubled Asset Relief Program (TARP)

Troubled Asset Relief Program (TARP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Troubled Asset Relief Program (TARP)/Chương trình Cứu trợ Troubled Asset (TARP) trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Transferable Underwriting Facility (TRUF)

Transferable Underwriting Facility (TRUF) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transferable Underwriting Facility (TRUF)/Cơ sở Bảo lãnh phát hành được chuyển nhượng (TRUF) trong Chính sách tiền tệ - Kinh tế

Trickle-Down Theory

Trickle-Down Theory là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trickle-Down Theory/Chảy-Down Theory trong Kinh tế học - Kinh tế

Traditional Theory of Capital Structure

Traditional Theory of Capital Structure là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Traditional Theory of Capital Structure/Lý thuyết truyền thống của cơ cấu vốn trong Kinh tế học - Kinh tế

Trade Surplus

Trade Surplus là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Surplus/Thặng dư thương mại trong Kinh tế học - Kinh tế

Trade War

Trade War là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade War/chiến tranh thương mại trong Kinh tế học - Kinh tế

Trade

Trade là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade/Buôn bán trong Kinh tế học - Kinh tế

Trade Deficit

Trade Deficit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Deficit/Thâm hụt thương mại trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Trade Act Of 1974 Definition

Trade Act Of 1974 Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Act Of 1974 Definition/Luật Thương mại năm 1974 Definition trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Trade Adjustment Assistance (TAA)

Trade Adjustment Assistance (TAA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Adjustment Assistance (TAA)/Hỗ trợ điều chỉnh thương mại (TAA) trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Trade Liberalization

Trade Liberalization là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Liberalization/Tự do hóa thương mại trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Trade Resumption

Trade Resumption là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Resumption/Nối lại thương mại trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Trade Sanctions Defined

Trade Sanctions Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Sanctions Defined/Xử phạt thương mại Defined trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Tortfeasor

Tortfeasor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tortfeasor/Tortfeasor trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Total Utility

Total Utility là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Total Utility/Tổng số Utility trong Kinh tế học - Kinh tế

Too Big to Fail

Too Big to Fail là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Too Big to Fail/Quá lớn để sụp đổ trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Tiger Cub Economies

Tiger Cub Economies là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tiger Cub Economies/Các nền kinh tế Tiger Cub trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế