Danh sách

Western Account

Western Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Western Account/Tài khoản của phương Tây trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Venture-Capital-Backed IPO

Venture-Capital-Backed IPO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Venture-Capital-Backed IPO/Venture Capital--Backed IPO trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Uphold

Uphold là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uphold/duy trì trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Undivided Account

Undivided Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Undivided Account/Tài khoản trọn vẹn trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Underpricing

Underpricing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underpricing/Underpricing trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Twit Pitch

Twit Pitch là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Twit Pitch/twit Pitch trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Sweat Equity

Sweat Equity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sweat Equity/Vốn mồ hôi trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Startup

Startup là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Startup/Khởi nghiệp trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Stabilizing Bid

Stabilizing Bid là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stabilizing Bid/ổn định thầu trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Spinning

Spinning là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spinning/spinning trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Soft Metrics

Soft Metrics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Soft Metrics/Metrics mềm trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Social Networking Service – SNS

Social Networking Service – SNS là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Networking Service – SNS/Dịch vụ mạng xã hội - SNS trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Roadshow

Roadshow là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Roadshow/công chiếu trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Reverse Greenshoe Option

Reverse Greenshoe Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Reverse Greenshoe Option/Lựa chọn Greenshoe ngược trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Red Herring

Red Herring là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Red Herring/cá trích đỏ trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Reallowance

Reallowance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Reallowance/Reallowance trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Public Offering Price (POP)

Public Offering Price (POP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Public Offering Price (POP)/Công Cung cấp Giá (POP) trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Primary Distribution

Primary Distribution là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Primary Distribution/Phân phối chính trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Pre-IPO Placement

Pre-IPO Placement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pre-IPO Placement/Pre-IPO Placement trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Oversubscribed

Oversubscribed là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Oversubscribed/oversubscribed trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp