Danh sách

New Drug Application (NDA)

New Drug Application (NDA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng New Drug Application (NDA)/New Application dược (NDA) trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

New Issue

New Issue là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng New Issue/Phát hành mới trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Minority IPO

Minority IPO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Minority IPO/IPO thiểu số trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Market Out Clause

Market Out Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Market Out Clause/Thị trường Out khoản trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Laddering

Laddering là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Laddering/Laddering trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS)

Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS)/Khởi động Startups kinh doanh của chúng tôi Act (JOBS) trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Initial Public Offering (IPO)

Initial Public Offering (IPO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Initial Public Offering (IPO)/Ban đầu ra công chúng (IPO) trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Investigational New Drug – IND

Investigational New Drug – IND là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Investigational New Drug – IND/Nghiên thuốc mới - IND trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Hot IPO

Hot IPO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hot IPO/Hot IPO trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Hot Issue

Hot Issue là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hot Issue/Vấn đề nóng trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Greenshoe Option

Greenshoe Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Greenshoe Option/Lựa chọn Greenshoe trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Grey Market

Grey Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Grey Market/Khu chợ xám trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Going Public

Going Public là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Going Public/đi công cộng trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Freed Up

Freed Up là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Freed Up/Freed Up trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Freeriding

Freeriding là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Freeriding/Freeriding trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Forced Initial Public Offering

Forced Initial Public Offering là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Forced Initial Public Offering/Buộc Initial Public Offering trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Drip Feed

Drip Feed là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Drip Feed/Cảm nhận từ từ trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Devolvement

Devolvement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Devolvement/Devolvement trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp

Concept Company

Concept Company là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Concept Company/Công ty concept trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Book Building

Book Building là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Book Building/Xây dựng cuốn sách trong Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) - Hồ sơ doanh nghiệp