Danh sách

Zero-Coupon Bond

Zero-Coupon Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Coupon Bond/Trái phiếu không lãi suất trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield Curve Risk

Yield Curve Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield Curve Risk/Đường cong rủi ro năng suất trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield Equivalence

Yield Equivalence là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield Equivalence/năng suất tương đương trong Trái phiếu địa phương - Trái phiếu

Yield Spread

Yield Spread là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield Spread/Năng suất Spread trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield To Average Life

Yield To Average Life là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield To Average Life/Năng suất trung bình vào cuộc sống: trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield To Call

Yield To Call là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield To Call/Mang lại Để Gọi trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yield To Worst (YTW)

Yield To Worst (YTW) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield To Worst (YTW)/Mang lại Để tệ nhất (YTW) trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yellow Sheets

Yellow Sheets là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yellow Sheets/Sheets vàng trong Trái phiếu doanh nghiệp - Trái phiếu

Yield

Yield là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield/Năng suất trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Yankee Bond Defined

Yankee Bond Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yankee Bond Defined/Yankee Bond Defined trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Workable Indication

Workable Indication là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Workable Indication/Chỉ định hoàn toàn khả thi trong Trái phiếu địa phương - Trái phiếu

Whoops

Whoops là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whoops/Lỗi chính trong Trái phiếu địa phương - Trái phiếu

War Bond

War Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng War Bond/chiến tranh Bond trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Warehousing

Warehousing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warehousing/Kho bãi trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Utility Revenue Bond

Utility Revenue Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Utility Revenue Bond/Doanh thu Bond tiện ích trong Trái phiếu địa phương - Trái phiếu

U.S. Savings Bond Adjustment

U.S. Savings Bond Adjustment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S. Savings Bond Adjustment/Adjustment Hoa Kỳ Tiết kiệm Bond trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

U.S. Treasury

U.S. Treasury là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S. Treasury/Kho bạc Hoa Kỳ trong Trái phiếu kho bạc - Trái phiếu

Unlimited Tax Bond

Unlimited Tax Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unlimited Tax Bond/Bond Thuế Unlimited trong Trái phiếu địa phương - Trái phiếu

Uncommitted Facility

Uncommitted Facility là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uncommitted Facility/Cơ sở không bị giam trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Underlying Debt

Underlying Debt là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underlying Debt/nợ tiềm ẩn trong Trái phiếu địa phương - Trái phiếu