Danh sách

Bellwether Stock

Bellwether Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bellwether Stock/Cổ bellwether trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Bond Equity Earnings Yield Ratio – BEER Definition

Bond Equity Earnings Yield Ratio – BEER Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bond Equity Earnings Yield Ratio – BEER Definition/Tỷ lệ Bond Equity Thu nhập Yield - BIA Definition trong Cổ phiếu - Đầu tư

Behavioral Funds

Behavioral Funds là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Behavioral Funds/Quỹ hành vi trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Bear

Bear là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bear/Chịu trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Ballot

Ballot là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Ballot/Phiếu trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Baltic Exchange

Baltic Exchange là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Baltic Exchange/Baltic Exchange trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Bail Bond

Bail Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bail Bond/Bail Bond trong Luật & Quy định - Đầu tư

Bailment

Bailment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bailment/sự tại ngoại trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Baked In The Cake

Baked In The Cake là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Baked In The Cake/Nướng In The Cake trong Cổ phiếu - Đầu tư

Backing Away

Backing Away là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Backing Away/Lùi lại trong Thị trường - Đầu tư

Certified Valuation Analyst (CVA)

Certified Valuation Analyst (CVA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Certified Valuation Analyst (CVA)/Chuyên viên phân tích định giá chứng nhận (CVA) trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Back Up The Truck

Back Up The Truck là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Back Up The Truck/Sao lưu Các xe tải trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Backpricing

Backpricing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Backpricing/Backpricing trong Hàng hóa - Đầu tư

Back Stop

Back Stop là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Back Stop/trở lại Dừng trong Cổ phiếu - Đầu tư

Back-End Load

Back-End Load là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Back-End Load/Back-End tải trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

NYSE Amex Equities

NYSE Amex Equities là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng NYSE Amex Equities/NYSE Amex Equities trong Thị trường - Đầu tư

Attorney-in-Fact

Attorney-in-Fact là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Attorney-in-Fact/Luật sư trong thực tế trong Luật & Quy định - Đầu tư

Auction House

Auction House là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Auction House/Nhà bán đấu giá trong Đầu tư khác - Đầu tư

Asset Accumulation

Asset Accumulation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Asset Accumulation/tài sản tích lũy trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Artificial Intelligence (AI)/Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Đầu tư khác - Đầu tư