Danh sách

Average Selling Price – ASP

Average Selling Price - ASP là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Selling Price - ASP / Giá bán bình quân - ASP trong Kinh tế -

Average Revenue Per Unit – ARPU

Average Revenue Per Unit - ARPU là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Revenue Per Unit - ARPU / Lợi suất bình quân trên 1 đơn vị trong Kinh tế -

Average Rate Option – ARO

Average Rate Option - ARO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Rate Option - ARO / Lựa chọn mức giá trung bình - ARO trong Kinh tế -

Average Qualitative Opinion – AQO

Average Qualitative Opinion - AQO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Qualitative Opinion - AQO / Phương pháp lấy ý kiến định tính trung bình trong Kinh tế -

Average Down

Average Down là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Down / Hạ giá trung bình trong Kinh tế -

Average Up

Average Up là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Up / Tăng giá trung bình trong Kinh tế -

Avoidable Cost

Avoidable Cost là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Avoidable Cost / Chi phí tránh được trong Kinh tế -

Base II

Base II là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Base II / Hệ thống xử lý dữ liệu Base II trong Kinh tế -

Bankruptcy

Bankruptcy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bankruptcy / Phá sản trong Kinh tế -

Bank-Owned Property

Bank-Owned Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Bank-Owned Property / Tài sản thuộc quyền sở hữu của ngân hàng trong Kinh tế -

Basic Earnings Per Share

Basic Earnings Per Share là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Basic Earnings Per Share / Thu nhập trên cổ phiếu cơ bản trong Kinh tế -

Average Directional Index – ADX

Average Directional Index - ADX là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Directional Index - ADX / Chỉ số định hướng trung bình - ADX trong Kinh tế -

Banknote

Banknote là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Banknote / Giấy bạc ngân hàng trong Kinh tế -

Banknet

Banknet là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Banknet / Hệ thống ngân hàng Banknet trong Kinh tế -

Baseline

Baseline là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Baseline / Đường cơ sở trong Kinh tế -

Away From The Market

Away From The Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Away From The Market / Chưa đúng giá thị trường trong Kinh tế -

Base-Year Analysis

Base-Year Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Base-Year Analysis / Phân tích theo năm cơ sở trong Kinh tế -