Danh sách

Zone Of Possible Agreement (ZOPA)

Zone Of Possible Agreement (ZOPA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zone Of Possible Agreement (ZOPA)/ Vùng có thể thỏa thuận (Zopa) hay Vùng thỏa thuận khả thi trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

ZEW Indicator of Economic Sentiment

ZEW Indicator of Economic Sentiment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng ZEW Indicator of Economic Sentiment/ZEW Chỉ số Niềm tin kinh tế trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Zombie Bank

Zombie Bank là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zombie Bank/zombie Ngân hàng trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Zero-Bound

Zero-Bound là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Bound/Zero-bound trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

X-Mark Signature

X-Mark Signature là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng X-Mark Signature/X-Mark Signature trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Y2K

Y2K là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Y2K/Y2K trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

W-Shaped Recovery

W-Shaped Recovery là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng W-Shaped Recovery/Phục hồi W-Shaped trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Wholesale Price Index Definition

Wholesale Price Index Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wholesale Price Index Definition/Bán buôn Giá Index Definition trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

World Economic Outlook (WEO)

World Economic Outlook (WEO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Economic Outlook (WEO)/Triển vọng kinh tế thế giới (WEO) trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Working-Age Population

Working-Age Population là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working-Age Population/Độ tuổi lao động Dân số trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Wholesale Money

Wholesale Money là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wholesale Money/tiền bán buôn trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Westpac Consumer Confidence Index

Westpac Consumer Confidence Index là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Westpac Consumer Confidence Index/Westpac chỉ số niềm tin tiêu dùng trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Wassily Leontief

Wassily Leontief là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wassily Leontief/Wassily Leontief trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Wanton Disregard

Wanton Disregard là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wanton Disregard/Coi thường bừa bãi trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Wage Push Inflation

Wage Push Inflation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wage Push Inflation/Lương Đẩy Lạm phát trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Wealth Added Index (WAI)

Wealth Added Index (WAI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wealth Added Index (WAI)/Added Index Wealth (WAI) trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Waiver

Waiver là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver/khước từ trong Kinh tế vi mô - Kinh tế học

Wage-Price Spiral

Wage-Price Spiral là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wage-Price Spiral/Lương-Giá Spiral trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

V-Shaped Recovery

V-Shaped Recovery là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng V-Shaped Recovery/Phục hồi V-Shaped trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Velocity of Money

Velocity of Money là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Velocity of Money/Velocity of Money trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học