Danh sách

Word-Of-Mouth Marketing (WOM Marketing)

Word-Of-Mouth Marketing (WOM Marketing) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Word-Of-Mouth Marketing (WOM Marketing)/Word-of-miệng tiếp thị (WOM Marketing) trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Web Syndication

Web Syndication là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Web Syndication/Syndication Web trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Web 2.0

Web 2.0 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Web 2.0/web 2.0 trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Volume Discount

Volume Discount là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Volume Discount/Khối lượng chiết khấu trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Viral Marketing

Viral Marketing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Viral Marketing/Tiếp thị lan truyền trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Viral Website

Viral Website là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Viral Website/Viral website trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Versioning

Versioning là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Versioning/versioning trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Trickle-Down Effect

Trickle-Down Effect là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trickle-Down Effect/Chảy-Down Hiệu lực thi hành trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Third-Party Technique

Third-Party Technique là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Third-Party Technique/Bên thứ ba Kỹ thuật trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Telemarketing

Telemarketing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Telemarketing/Telemarketing trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Target Market

Target Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Target Market/thị trường mục tiêu trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Tailored Advertising

Tailored Advertising là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tailored Advertising/Tailored Quảng cáo trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Suggestive Selling (Upselling)

Suggestive Selling (Upselling) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Suggestive Selling (Upselling)/Gợi mở bán (bán thêm) trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Soft Sell

Soft Sell là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Soft Sell/mềm Bán trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Social Media Marketing (SMM) Defined

Social Media Marketing (SMM) Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Media Marketing (SMM) Defined/Truyền thông tiếp thị xã hội (SMM) Defined trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Social Networking

Social Networking là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Networking/Mạng xã hội trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Social Identity

Social Identity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Identity/Bản sắc xã hội trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Share of Wallet (SOW)

Share of Wallet (SOW) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Share of Wallet (SOW)/Tỷ lệ Wallet (SOW) trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

SEO (Search Engine Optimization)

SEO (Search Engine Optimization) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SEO (Search Engine Optimization)/SEO (Search Engine Optimization) trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Second Screen Advertising

Second Screen Advertising là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Second Screen Advertising/Thứ hai màn hình quảng cáo trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh