Danh sách

Click and Mortar

Click and Mortar là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Click and Mortar/Bấm chuột và tô vẽ trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Call to Action (CTA)

Call to Action (CTA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Call to Action (CTA)/Kêu gọi hành động (CTA) trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Business-To-Business Advertising

Business-To-Business Advertising là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Business-To-Business Advertising/Doanh nghiệp với doanh nghiệp quảng cáo trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Brand Management

Brand Management là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brand Management/Quản lý thương hiệu trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Brand Personality

Brand Personality là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brand Personality/Tính cách thương hiệu trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Brand Piracy

Brand Piracy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brand Piracy/Nhãn hiệu vi phạm bản quyền trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Brand Potential Index (BPI)

Brand Potential Index (BPI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brand Potential Index (BPI)/Nhãn hiệu tiềm năng Index (BPI) trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Brand Recognition

Brand Recognition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brand Recognition/Nhận diện thương hiệu trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Brand

Brand là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brand/Nhãn hiệu trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Brand Awareness

Brand Awareness là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brand Awareness/Nhận thức thương hiệu trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Brand Extension

Brand Extension là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Brand Extension/Nhãn hiệu mở rộng trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Below-the-Line Advertising

Below-the-Line Advertising là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Below-the-Line Advertising/Dưới màn-Line Quảng cáo trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Atmospherics Definition

Atmospherics Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Atmospherics Definition/bầu không khí Definition trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Advertising Appropriation

Advertising Appropriation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Advertising Appropriation/quảng cáo Trích trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Advertising Checking Bureau (ACB)

Advertising Checking Bureau (ACB) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Advertising Checking Bureau (ACB)/Quảng cáo Kiểm tra Cục (ACB) trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Advertising Elasticity of Demand (AED)

Advertising Elasticity of Demand (AED) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Advertising Elasticity of Demand (AED)/Quảng cáo co giãn của cầu (AED) trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

After-sales Support

After-sales Support là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng After-sales Support/Sau khi bán hàng Hỗ trợ trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

Activities, Interests and Opinions – AIO 2

Activities, Interests and Opinions – AIO là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Activities, Interests and Opinions – AIO/Hoạt động, Sở thích và ý kiến ​​- AIO trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh

A-B Split

A-B Split là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng A-B Split/A-B Chia trong Kiến thức thị trường - Kinh doanh