Danh sách

Zero-Proof Bookkeeping

Zero-Proof Bookkeeping là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Proof Bookkeeping/Sổ sách kế toán zero-Proof trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero-Based Budgeting (ZBB)

Zero-Based Budgeting (ZBB) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Based Budgeting (ZBB)/Zero-Based Lập ngân sách (ZBB) trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Write-Down

Write-Down là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Write-Down/Viết-Down trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Write-Off

Write-Off là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Write-Off/Viết một mạch trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Write-Up

Write-Up là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Write-Up/Hãy viết ra giấy trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Written-Down Value

Written-Down Value là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Written-Down Value/Giá trị ghi-Down trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Working Capital Turnover Definition

Working Capital Turnover Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working Capital Turnover Definition/Vốn lưu động Doanh thu Definition trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Work-in-Progress (WIP)

Work-in-Progress (WIP) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Work-in-Progress (WIP)/Việc-in-Progress (WIP) trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Voucher

Voucher là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voucher/Voucher trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Variable Cost

Variable Cost là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Cost/Chi phí biến đổi trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Useful Life

Useful Life là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Useful Life/Cuộc sống hữu ích trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unit of Production Method Definition

Unit of Production Method Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unit of Production Method Definition/Đơn vị Phương pháp sản xuất Definition trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unit Cost / Đơn giá

Unit Cost là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unit Cost/Đơn giá trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unfavorable Variance

Unfavorable Variance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unfavorable Variance/Chênh lệch bất lợi trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unearned Revenue

Unearned Revenue là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unearned Revenue/Lợi nhuận chưa thu được trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Underlying Profit

Underlying Profit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underlying Profit/Lợi nhuận cơ bản trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Under Reporting

Under Reporting là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Under Reporting/Theo Báo cáo trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Undercast Defined

Undercast Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Undercast Defined/Undercast Defined trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Underapplied Overhead

Underapplied Overhead là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underapplied Overhead/Overhead Underapplied trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Unadjusted Basis

Unadjusted Basis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unadjusted Basis/Cơ sở không điều chỉnh trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán