Danh sách

Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC)

Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC)/Bất động sản thế chấp đầu tư Conduit (REMIC) trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

REIT ETF

REIT ETF là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng REIT ETF/REIT ETF trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Real Estate Investment Group (REIG)

Real Estate Investment Group (REIG) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Real Estate Investment Group (REIG)/Tập đoàn Đầu tư bất động sản (REIG) trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Recovery Property

Recovery Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Recovery Property/phục hồi tài sản trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Realtor Property Resource

Realtor Property Resource là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Realtor Property Resource/Realtor Resource tài sản trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Recapture Clause

Recapture Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Recapture Clause/khoản chiếm lại trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Real Estate Agent Definition

Real Estate Agent Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Real Estate Agent Definition/Real Estate Agent Definition trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC)

Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC)/Bất động sản thế chấp đầu tư Conduit (REMIC) trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Real Estate Owned (REO)

Real Estate Owned (REO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Real Estate Owned (REO)/Bất động sản nước (REO) trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA)

Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA)/Bất động sản Thủ tục Giải quyết Act (RESPA) trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Real Estate Market Tiers

Real Estate Market Tiers là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Real Estate Market Tiers/Bậc Bất động sản Thị trường trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Qualified Exchange Accommodation Arrangements

Qualified Exchange Accommodation Arrangements là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Qualified Exchange Accommodation Arrangements/Qualified Trao đổi trọ sắp xếp trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Public Securities Association Standard Prepayment Model (PSA)

Public Securities Association Standard Prepayment Model (PSA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Public Securities Association Standard Prepayment Model (PSA)/Standard Association Trả Trước Mẫu Chứng khoán công cộng (PSA) trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Property Derivative

Property Derivative là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Property Derivative/phái sinh tài sản trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Property Management

Property Management là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Property Management/Quản lý tài sản trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Property

Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Property/Bất động sản trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Power of Attorney of Property

Power of Attorney of Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Power of Attorney of Property/Giấy uỷ quyền sở hữu trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Power Center

Power Center là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Power Center/Trung tâm điện lực trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Portfolio Lender

Portfolio Lender là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Portfolio Lender/danh mục đầu tư cho vay trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Portfolio Runoff

Portfolio Runoff là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Portfolio Runoff/danh mục đầu tư Dòng chảy trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác