Danh sách

Zombie Title

Zombie Title là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zombie Title/zombie Tiêu đề trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Z Tranche

Z Tranche là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Z Tranche/Z đợt trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

White List States

White List States là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng White List States/Danh sách trắng Hoa trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

White Elephant

White Elephant là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng White Elephant/white Elephant trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Warranty Deed

Warranty Deed là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warranty Deed/Bảo hành Deed trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Warranty of Title

Warranty of Title là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warranty of Title/Bảo hành Tiêu đề trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Weighted Average Coupon (WAC)

Weighted Average Coupon (WAC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weighted Average Coupon (WAC)/Weighted Phiếu giảm giá trung bình (WAC) trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Vintage

Vintage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vintage/Cổ điển trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Vacancy Rate

Vacancy Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vacancy Rate/Tỷ lệ trống trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Unrecorded Deed

Unrecorded Deed là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unrecorded Deed/Chứng thư không được ghi lại trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Unscheduled Property Floater

Unscheduled Property Floater là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unscheduled Property Floater/Đột xuất tài sản floater trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Turnkey Property

Turnkey Property là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Turnkey Property/chìa khóa trao tay tài sản trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Triple Net Lease (NNN)

Triple Net Lease (NNN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Triple Net Lease (NNN)/Triple thuê Net (NNN) trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Torrens Certificate

Torrens Certificate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Torrens Certificate/Giấy chứng nhận Torrens trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Title Binder

Title Binder là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Title Binder/Tiêu đề Binder trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Timeshare

Timeshare là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Timeshare/timeshare trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Terminal Capitalization Rate

Terminal Capitalization Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Terminal Capitalization Rate/Tỷ lệ vốn hoá thiết bị đầu cuối trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Tax Roll

Tax Roll là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Roll/thuế cuộn trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Take-Out Lender

Take-Out Lender là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Take-Out Lender/Take-Out cho vay trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác

Takeout

Takeout là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Takeout/Đưa ra trong Đầu tư Bất động sản - Đầu tư khác