Danh sách

Zero-Bound

Zero-Bound là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Bound/Zero-bound trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Zero-Gap Condition

Zero-Gap Condition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Gap Condition/Zero-Gap Điều kiện trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zacks Investment Research

Zacks Investment Research là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zacks Investment Research/Nghiên cứu Đầu tư Zacks trong Tin tức thị trường - Tin tức

Yuppie

Yuppie là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yuppie/yuppie trong Kinh tế học - Kinh tế

Zero Balance Account (ZBA)

Zero Balance Account (ZBA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Balance Account (ZBA)/Zero Account Balance (ZBA) trong Tài khoản giao dịch - Ngân hàng

Zakat

Zakat là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zakat/zakat trong Kinh tế học hành vi - Kinh tế học

Zero Basis Risk Swap (ZEBRA)

Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Basis Risk Swap (ZEBRA)/Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA) trong Giao diịch quyền chọn & phái sinh - Mua bán

Zero-Floor Limit

Zero-Floor Limit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Floor Limit/Zero-Tầng Giới hạn trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Zero-Beta Portfolio

Zero-Beta Portfolio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Beta Portfolio/Zero-Beta danh mục đầu tư trong Quản lý danh mục đầu tư - Đầu tư

Zero Plus Tick

Zero Plus Tick là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Plus Tick/Zero Plus Tick trong Cổ phiếu - Đầu tư

Zero Uptick

Zero Uptick là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Uptick/zero uptick trong Kiến thức giao dịch cơ bản - Kỹ năng giao dịch

Z

Z là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Z/Z trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Zero-Based Budgeting (ZBB)

Zero-Based Budgeting (ZBB) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Based Budgeting (ZBB)/Zero-Based Lập ngân sách (ZBB) trong Kế toán - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Yo-Yo

Yo-Yo là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yo-Yo/Yo-Yo trong Ghia dịch chứng khoán - Mua bán

Yield Pickup

Yield Pickup là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield Pickup/Năng suất Pickup trong Chiến lược giao dịch thu nhập cố định - Giao dịch thu nhập cố định

Year to Date (YTD)

Year to Date (YTD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Year to Date (YTD)/Năm to Date (YTD) trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Yield To Worst (YTW)

Yield To Worst (YTW) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield To Worst (YTW)/Mang lại Để tệ nhất (YTW) trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu

Y-Share

Y-Share là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Y-Share/Y-Chia sẻ trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

York Antwerp Rules

York Antwerp Rules là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng York Antwerp Rules/Nội quy York Antwerp trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Yield To Call

Yield To Call là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield To Call/Mang lại Để Gọi trong Kiến thức về thu nhập cố định - Trái phiếu