Danh sách

Zero Percent

Zero Percent là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Percent/zero Percent trong Thẻ tín dụng - Tài chính cá nhân

Zero-Bound Interest Rate

Zero-Bound Interest Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Bound Interest Rate/Zero-ràng buộc lãi suất trong Chính sách tiền tệ - Kinh tế

Zero Cost Collar

Zero Cost Collar là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Cost Collar/Zero Chi phí Collar trong Chiến lược giao dịch quyền chọn - Giao dịch quyền chọn & phái sinh

Zero-Sum Game

Zero-Sum Game là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Sum Game/Zero-sum trò chơi trong Chiến lược & kiến thức giao dịch hàng hóa/ tương lai - Giao dịch tương lai & hàng hoá

Zombie Bank

Zombie Bank là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zombie Bank/zombie Ngân hàng trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Zero-Coupon Certificate Of Deposit (CD)

Zero-Coupon Certificate Of Deposit (CD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Coupon Certificate Of Deposit (CD)/Giấy chứng nhận zero-coupon tiền gửi (CD) trong Chiến lược giao dịch thu nhập cố định - Giao dịch thu nhập cố định

Zero-Investment Portfolio

Zero-Investment Portfolio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Investment Portfolio/Zero-Đầu tư danh mục đầu tư trong Quản lý danh mục đầu tư - Đầu tư

Zero Layoff Policy

Zero Layoff Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Layoff Policy/Chính sách sa thải zero trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero-Coupon Mortgage

Zero-Coupon Mortgage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Coupon Mortgage/Zero-Phiếu giảm giá thế chấp trong Tài chính doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Zero Liability Policy

Zero Liability Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Liability Policy/Chính sách zero Trách nhiệm trong Gian lận tài chính - Tài chính cá nhân

Zero Coupon Inflation Swap

Zero Coupon Inflation Swap là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Coupon Inflation Swap/Zero Phiếu giảm giá Lạm phát Swap trong Chiến lược & Công cụ giao dịch nâng cao - Chiến lược giao dịch

Zero-Coupon Convertible

Zero-Coupon Convertible là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Coupon Convertible/Zero-Phiếu giảm giá Convertible trong Chiến lược giao dịch thu nhập cố định - Giao dịch thu nhập cố định

Zero-One Integer Programming Definition

Zero-One Integer Programming Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-One Integer Programming Definition/Zero-One Integer Programming Definition trong Cốt yếu kinh doanh - Kinh doanh

Zero Plus Tick

Zero Plus Tick là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Plus Tick/Zero Plus Tick trong Cổ phiếu - Đầu tư

Zero Day Attack

Zero Day Attack là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Day Attack/Zero Day tấn công trong An ninh mạng - Luật

Zero-Bound

Zero-Bound là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Bound/Zero-bound trong Kinh tế vĩ mô - Kinh tế học

Zero-Dividend Preferred Stock

Zero-Dividend Preferred Stock là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Dividend Preferred Stock/Zero-cổ tức cổ phiếu ưu đãi trong Cổ phiếu - Đầu tư

Zero Basis Risk Swap (ZEBRA)

Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Basis Risk Swap (ZEBRA)/Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA) trong Giao diịch quyền chọn & phái sinh - Mua bán

Zero Balance Card

Zero Balance Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Balance Card/Zero Thẻ Balance trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Zero-Beta Portfolio

Zero-Beta Portfolio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Beta Portfolio/Zero-Beta danh mục đầu tư trong Quản lý danh mục đầu tư - Đầu tư