Danh sách

ZZZZ Best

ZZZZ Best là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng ZZZZ Best/ Công ty lừa đảo ZZZZ trong Tội phạm & gian lận - Luật

Whistleblower

Whistleblower là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whistleblower/Whistleblower trong Tội phạm & gian lận - Luật

White-Collar Crime

White-Collar Crime là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng White-Collar Crime/Tội phạm trí tuệ cao trong Tội phạm & gian lận - Luật

Voodoo Accounting

Voodoo Accounting là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voodoo Accounting/voodoo Kế toán trong Tội phạm & gian lận - Luật

Void Contract

Void Contract là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Void Contract/Hợp đồng vô hiệu trong Tội phạm & gian lận - Luật

Unlawful Loan

Unlawful Loan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unlawful Loan/vay trái pháp luật trong Tội phạm & gian lận - Luật

Undue Influence

Undue Influence là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Undue Influence/Ảnh hưởng thái quá trong Tội phạm & gian lận - Luật

Underground Economy

Underground Economy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underground Economy/Nền kinh tế ngầm trong Tội phạm & gian lận - Luật

Treble Damages

Treble Damages là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treble Damages/Thiệt hại treble trong Tội phạm & gian lận - Luật

Tying

Tying là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tying/buộc trong Tội phạm & gian lận - Luật

Tunneling

Tunneling là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tunneling/Tunneling trong Tội phạm & gian lận - Luật

Tipping

Tipping là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tipping/Tipping trong Tội phạm & gian lận - Luật

Tied Selling

Tied Selling là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tied Selling/bán Tied trong Tội phạm & gian lận - Luật

Suspicious Activity Report (SAR)

Suspicious Activity Report (SAR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Suspicious Activity Report (SAR)/Đáng ngờ Hoạt động báo cáo (SAR) trong Tội phạm & gian lận - Luật

Social Engineering

Social Engineering là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Engineering/Kỹ thuật xã hội trong Tội phạm & gian lận - Luật

Smoking Gun

Smoking Gun là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Smoking Gun/Gun hút thuốc trong Tội phạm & gian lận - Luật

Smurf

Smurf là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Smurf/Smurf trong Tội phạm & gian lận - Luật

Sir Allen Stanford

Sir Allen Stanford là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sir Allen Stanford/Sir Allen Stanford trong Tội phạm & gian lận - Luật

Short and Distort

Short and Distort là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Short and Distort/Ngắn và Distort trong Tội phạm & gian lận - Luật

Sequestered Account

Sequestered Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sequestered Account/Tài khoản Sequestered trong Tội phạm & gian lận - Luật