Danh sách

Workout Market

Workout Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Workout Market/thị trường tập luyện trong Thị trường - Đầu tư

Winner-Takes-All Market

Winner-Takes-All Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Winner-Takes-All Market/Winner Takes--Tất cả các thị trường trong Thị trường - Đầu tư

Wall of Worry

Wall of Worry là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wall of Worry/Wall of Lo lắng trong Thị trường - Đầu tư

Two-Sided Market Defined

Two-Sided Market Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Two-Sided Market Defined/Thị trường hai mặt Defined trong Thị trường - Đầu tư

T+1 (T+2,T+3)

T+1 (T+2,T+3) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng T+1 (T+2,T+3)/T + 1 (T + 2, T + 3) trong Thị trường - Đầu tư

Speculative Bubble

Speculative Bubble là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Speculative Bubble/Bubble đầu cơ trong Thị trường - Đầu tư

Sovereign Risk

Sovereign Risk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sovereign Risk/Nguy hiểm chủ Quyên, rủi ro chủ Quyên, rủi ro cao nhât trong Thị trường - Đầu tư

Standard & Poor’s (S&P)

Standard & Poor's (S&P) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Standard & Poor's (S&P)/Standard & Poor (S & P) trong Thị trường - Đầu tư

S&P/ASX 200 VIX (A-VIX)

S&P/ASX 200 VIX (A-VIX) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng S&P/ASX 200 VIX (A-VIX)/S & P / ASX 200 VIX (A-VIX) trong Thị trường - Đầu tư

Slow Market

Slow Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Slow Market/thị trường chậm trong Thị trường - Đầu tư

Sell-off

Sell-off là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sell-off/Bán tháo trong Thị trường - Đầu tư

Selling Group

Selling Group là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Selling Group/Nhóm bán trong Thị trường - Đầu tư

Seller’s Market

Seller's Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Seller's Market/Thị trường của người bán trong Thị trường - Đầu tư

Secular Market

Secular Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Secular Market/thị trường thế tục trong Thị trường - Đầu tư

Run

Run là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Run/Chạy trong Thị trường - Đầu tư

Risk-On Risk-Off

Risk-On Risk-Off là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Risk-On Risk-Off/Nguy-On rủi ro Tắt trong Thị trường - Đầu tư

Re-Offer Price

Re-Offer Price là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Re-Offer Price/Re-Offer Giá trong Thị trường - Đầu tư

Reconstitution

Reconstitution là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Reconstitution/pha trong Thị trường - Đầu tư

Real-Time Trade Reporting

Real-Time Trade Reporting là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Real-Time Trade Reporting/Báo cáo Triển Real-Time trong Thị trường - Đầu tư

Price Continuity

Price Continuity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Price Continuity/Giá liên tục trong Thị trường - Đầu tư