Danh sách

Zero Balance Card

Zero Balance Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Balance Card/Zero Thẻ Balance trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Returned Payment Fee

Returned Payment Fee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Returned Payment Fee/Phí Hoàn lại thanh toán trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Recurring Billing

Recurring Billing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Recurring Billing/Thanh toán định kỳ trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Purchase Annual Percentage Rate (APR)

Purchase Annual Percentage Rate (APR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Purchase Annual Percentage Rate (APR)/Mua Rate Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Purchase Rate

Purchase Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Purchase Rate/Tỷ lệ mua trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Processing Date

Processing Date là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Processing Date/Ngày xử lý trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Post Date

Post Date là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Post Date/Ngay gưỉ trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Past Due Balance Method

Past Due Balance Method là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Past Due Balance Method/Quá Hạn Balance Method trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

New Balance

New Balance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng New Balance/Cân bằng mới trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Minimum Finance Charge

Minimum Finance Charge là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Minimum Finance Charge/Tối thiểu Tài chính Phí trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Minimum Monthly Payment

Minimum Monthly Payment là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Minimum Monthly Payment/Thanh toán hàng tháng tối thiểu trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Late Fee

Late Fee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Late Fee/Phí trễ trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Grace Period (Credit)

Grace Period (Credit) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Grace Period (Credit)/Thời gian ân hạn (tín dụng) trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Deadbeat

Deadbeat là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Deadbeat/deadbeat trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Credit Card Blocks

Credit Card Blocks là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Credit Card Blocks/Thẻ tín dụng Blocks trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Chargeback Period

Chargeback Period là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Chargeback Period/chargeback Thời gian trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Billing Statement

Billing Statement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Billing Statement/Bản Tuyên Bố Thanh toán trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Balance Protection

Balance Protection là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Balance Protection/Bảo vệ cân bằng trong Thanh toán - Thẻ tín dụng

Average Outstanding Balance

Average Outstanding Balance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Average Outstanding Balance/Trung bình xuất sắc Balance trong Thanh toán - Thẻ tín dụng