Danh sách

Zero-Cost Strategy

Zero-Cost Strategy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero-Cost Strategy/Chiến lược zero-Chi phí trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Written Premium

Written Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Written Premium/viết cao cấp trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Working Control

Working Control là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working Control/Kiểm soát công tác trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Working Ratio

Working Ratio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working Ratio/Tỷ lệ lao động trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Winding Up

Winding Up là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Winding Up/Winding Up trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Whole-Life Cost

Whole-Life Cost là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whole-Life Cost/Chi phí toàn bộ-Life trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Vendor Financing

Vendor Financing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vendor Financing/tài chính nhà cung cấp trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Unusual Item

Unusual Item là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unusual Item/Không bình thường mục trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Unrestricted Cash

Unrestricted Cash là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unrestricted Cash/tiền không hạn chế trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Unitary Thrift

Unitary Thrift là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unitary Thrift/Thrift đơn nhất trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Undivided Profit

Undivided Profit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Undivided Profit/Lợi nhuận chưa phân phối trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Underwriter Syndicate

Underwriter Syndicate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underwriter Syndicate/Underwriter Syndicate trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Unconventional Cash Flow

Unconventional Cash Flow là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unconventional Cash Flow/Độc đáo Lưu chuyển tiền tệ trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Transfer Price

Transfer Price là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transfer Price/Giá chuyển nhượng trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Transparency

Transparency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transparency/Tính minh bạch trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Two-Bin Inventory Control

Two-Bin Inventory Control là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Two-Bin Inventory Control/Inventory Control Hai Bin trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Throwback Rule Definition

Throwback Rule Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Throwback Rule Definition/Rule Definition sự nga trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Syndicate

Syndicate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Syndicate/công đoàn trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Surplus Lines Insurance

Surplus Lines Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Surplus Lines Insurance/Bảo hiểm dòng thặng dư trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh

Supermajority

Supermajority là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Supermajority/đại đa số trong Tài chính doanh nghiệp & Kế toán - Kinh doanh