Danh sách

Uphold

Uphold là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uphold/duy trì trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Twit Pitch

Twit Pitch là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Twit Pitch/twit Pitch trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Sweat Equity

Sweat Equity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sweat Equity/Vốn mồ hôi trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Startup

Startup là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Startup/Khởi nghiệp trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Soft Metrics

Soft Metrics là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Soft Metrics/Metrics mềm trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Social Networking Service – SNS

Social Networking Service – SNS là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Networking Service – SNS/Dịch vụ mạng xã hội - SNS trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

New Drug Application (NDA)

New Drug Application (NDA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng New Drug Application (NDA)/New Application dược (NDA) trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS)

Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS)/Khởi động Startups kinh doanh của chúng tôi Act (JOBS) trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Investigational New Drug – IND

Investigational New Drug – IND là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Investigational New Drug – IND/Nghiên thuốc mới - IND trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Drip Feed

Drip Feed là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Drip Feed/Cảm nhận từ từ trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp

Concept Company

Concept Company là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Concept Company/Công ty concept trong Startups - Hồ sơ doanh nghiệp