Danh sách

Year-End Bonus

Year-End Bonus là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Year-End Bonus/Year-End Bonus trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Yale School of Management

Yale School of Management là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yale School of Management/Yale School of Management trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp

W.P. Carey School of Business

W.P. Carey School of Business là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng W.P. Carey School of Business/W.P. Carey School of Business trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp

Workers’ Compensation

Workers' Compensation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Workers' Compensation/Bồi thường lao động trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Workers’ Compensation Coverage B

Workers' Compensation Coverage B là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Workers' Compensation Coverage B/Người lao động bồi thường Bảo hiểm B trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Wisconsin School of Business

Wisconsin School of Business là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wisconsin School of Business/Wisconsin School of Business trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp

Wharton School

Wharton School là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wharton School/Wharton School trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp

Whartonite

Whartonite là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whartonite/Whartonite trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp

Wellness Program

Wellness Program là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wellness Program/Chương trình chăm sóc sức khỏe trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Wealth Psychologist

Wealth Psychologist là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wealth Psychologist/Wealth Nhà tâm lý học trong Tư vấn nghề nghiệp - Nghề nghiệp

Vocational Degree

Vocational Degree là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vocational Degree/Băng trung câp trong Tư vấn nghề nghiệp - Nghề nghiệp

The Marshall School of Business at USC

The Marshall School of Business at USC là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng The Marshall School of Business at USC/Marshall School of Business tại USC trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp

Unskilled Labor

Unskilled Labor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unskilled Labor/Lao động phổ thông trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

University of Miami School of Business Administration

University of Miami School of Business Administration là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng University of Miami School of Business Administration/Đại học Trường Miami Quản trị Kinh doanh trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp

Carlson School of Management

Carlson School of Management là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Carlson School of Management/Carlson School of Management trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp

Unemployment Claim

Unemployment Claim là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unemployment Claim/yêu cầu bồi thường thất nghiệp trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Underwriters Association

Underwriters Association là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underwriters Association/Hiệp hội bảo hiểm trong Tư vấn nghề nghiệp - Nghề nghiệp

UNC Kenan-Flagler Business School

UNC Kenan-Flagler Business School là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng UNC Kenan-Flagler Business School/UNC Kenan-Flagler Business School trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp

UCLA Anderson School of Management

UCLA Anderson School of Management là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng UCLA Anderson School of Management/UCLA Anderson School of Management trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp

Tuck School Of Business

Tuck School Of Business là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tuck School Of Business/Tuck School of Business trong Đại học & Cao đẳng - Nghề nghiệp