Danh sách

Wrongful Dishonor

Wrongful Dishonor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wrongful Dishonor/ô danh sai trái trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Withdrawal

Withdrawal là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Withdrawal/Rút tiền trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Wire Room

Wire Room là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wire Room/dây phòng trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Wholesale Banking

Wholesale Banking là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wholesale Banking/Ngân hàng bán buôn trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Warm Card

Warm Card là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Warm Card/thẻ ấm trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Waiver Of Demand

Waiver Of Demand là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver Of Demand/Khước từ nhu cầu trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Vostro Account

Vostro Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vostro Account/Tài khoản Vostro trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Universal Banking

Universal Banking là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Universal Banking/Universal Banking trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Uniform Bank Performance Report (UBPR)

Uniform Bank Performance Report (UBPR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Bank Performance Report (UBPR)/Báo cáo Hiệu suất Uniform ngân hàng (UBPR) trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Uncollected Funds

Uncollected Funds là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uncollected Funds/Quỹ uncollected trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Underbanked

Underbanked là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underbanked/Underbanked trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Unbanked

Unbanked là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unbanked/cận ngân hàng trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Traveler’s Check

Traveler’s Check là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Traveler’s Check/Séc du lịch trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Treasurer’s Draft

Treasurer's Draft là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treasurer's Draft/Dự thảo quỹ của trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Transit Item

Transit Item là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transit Item/Transit mục trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Twenty Percent Rule

Twenty Percent Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Twenty Percent Rule/Hai mươi phần trăm Rule trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Transaction Date

Transaction Date là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transaction Date/Ngày Giao dịch trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Thrift Bank

Thrift Bank là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Thrift Bank/tiết kiệm Ngân hàng trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Thrift Associations Defined

Thrift Associations Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Thrift Associations Defined/Hiệp hội tiết kiệm Defined trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân

Tier 1 Capital

Tier 1 Capital là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tier 1 Capital/Tier 1 Capital trong Ngân hàng - Tài chính cá nhân