Danh sách

Year-End Bonus

Year-End Bonus là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Year-End Bonus/Year-End Bonus trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Workers’ Compensation

Workers' Compensation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Workers' Compensation/Bồi thường lao động trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Workers’ Compensation Coverage B

Workers' Compensation Coverage B là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Workers' Compensation Coverage B/Người lao động bồi thường Bảo hiểm B trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Wellness Program

Wellness Program là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wellness Program/Chương trình chăm sóc sức khỏe trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Unskilled Labor

Unskilled Labor là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unskilled Labor/Lao động phổ thông trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Unemployment Claim

Unemployment Claim là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unemployment Claim/yêu cầu bồi thường thất nghiệp trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Tip Income

Tip Income là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tip Income/thu nhập Mẹo trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Stock Compensation

Stock Compensation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stock Compensation/cổ Bồi thường trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Statutory Stock Option

Statutory Stock Option là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Statutory Stock Option/Theo luật định Tùy chọn Cổ trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Spring Loading

Spring Loading là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Spring Loading/xuân Đang tải trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Silver Parachute

Silver Parachute là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Silver Parachute/bạc Parachute trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Signing Bonus

Signing Bonus là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Signing Bonus/Tiền thưởng cho việc đồng ý gia nhập công ty trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Severance Pay

Severance Pay là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Severance Pay/Sự chia ra để trả trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Severance Package

Severance Package là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Severance Package/thôi trọn gói trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Reprice

Reprice là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Reprice/giá lại trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Retention Bonus

Retention Bonus là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Retention Bonus/Retention Bonus trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Remuneration

Remuneration là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Remuneration/Thù lao trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Restricted Stock Unit (RSU)

Restricted Stock Unit (RSU) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Restricted Stock Unit (RSU)/Cổ Unit Restricted (RSU) trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Reimbursable Out-Of-Pocket Costs

Reimbursable Out-Of-Pocket Costs là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Reimbursable Out-Of-Pocket Costs/Chi phí hoàn trả Out-Of-Pocket trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp

Recompense

Recompense là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Recompense/sự tưởng thưởng trong Lương & Bồi thường - Nghề nghiệp