Danh sách

ZZZZ Best

ZZZZ Best là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng ZZZZ Best/ Công ty lừa đảo ZZZZ trong Tội phạm & gian lận - Luật

Zero Day Attack

Zero Day Attack là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Zero Day Attack/Zero Day tấn công trong An ninh mạng - Luật

Whistleblower

Whistleblower là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whistleblower/Whistleblower trong Tội phạm & gian lận - Luật

White-Collar Crime

White-Collar Crime là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng White-Collar Crime/Tội phạm trí tuệ cao trong Tội phạm & gian lận - Luật

Wells Notice

Wells Notice là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wells Notice/Wells Thông báo trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Voodoo Accounting

Voodoo Accounting là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voodoo Accounting/voodoo Kế toán trong Tội phạm & gian lận - Luật

Void Contract

Void Contract là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Void Contract/Hợp đồng vô hiệu trong Tội phạm & gian lận - Luật

Value-Added Network (VAN)

Value-Added Network (VAN) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Value-Added Network (VAN)/Giá trị gia tăng Network (VAN) trong An ninh mạng - Luật

Unregistered Shares

Unregistered Shares là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unregistered Shares/Cổ phiếu không đăng ký trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Unlawful Loan

Unlawful Loan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unlawful Loan/vay trái pháp luật trong Tội phạm & gian lận - Luật

Uniform Securities Act

Uniform Securities Act là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Securities Act/Luật Chứng khoán Uniform trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Undue Influence

Undue Influence là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Undue Influence/Ảnh hưởng thái quá trong Tội phạm & gian lận - Luật

Underground Economy

Underground Economy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underground Economy/Nền kinh tế ngầm trong Tội phạm & gian lận - Luật

Treble Damages

Treble Damages là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Treble Damages/Thiệt hại treble trong Tội phạm & gian lận - Luật

Tying

Tying là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tying/buộc trong Tội phạm & gian lận - Luật

Tunneling

Tunneling là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tunneling/Tunneling trong Tội phạm & gian lận - Luật

Two-Factor Authentication (2FA)

Two-Factor Authentication (2FA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Two-Factor Authentication (2FA)/Hai Factor Authentication (2FA) trong An ninh mạng - Luật

Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE

Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trade Reporting and Compliance Engine – TRACE/Báo cáo Thương mại và Tuân Engine - TRACE trong SEC & cơ quan quản lý - Luật

Tipping

Tipping là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tipping/Tipping trong Tội phạm & gian lận - Luật

Tied Selling

Tied Selling là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tied Selling/bán Tied trong Tội phạm & gian lận - Luật