Danh sách

Foreign Investment Funds Tax

Foreign Investment Funds Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Foreign Investment Funds Tax/Thuế Quỹ Đầu tư nước ngoài trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)/Đạo luật Tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài (FATCA) trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Fiscal Cliff

Fiscal Cliff là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Fiscal Cliff/Khó khăn tài chính trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Environmental Tariff

Environmental Tariff là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Environmental Tariff/thuế môi trường trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Energy Tax

Energy Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Energy Tax/thuế năng lượng trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Economic Growth And Tax Relief Reconciliation Act of 2001 (EGTRRA)

Economic Growth And Tax Relief Reconciliation Act of 2001 (EGTRRA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Economic Growth And Tax Relief Reconciliation Act of 2001 (EGTRRA)/Tăng trưởng kinh tế và Thuế Relief Act hòa giải năm 2001 (EGTRRA) trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Economic Recovery Tax Act of 1981 (ERTA)

Economic Recovery Tax Act of 1981 (ERTA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Economic Recovery Tax Act of 1981 (ERTA)/Luật Thuế Thu hồi kinh tế năm 1981 (Erta) trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Dynamic Scoring

Dynamic Scoring là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Dynamic Scoring/năng động, chấm điểm trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Disclosure of Tax Avoidance Schemes (DOTAS)

Disclosure of Tax Avoidance Schemes (DOTAS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Disclosure of Tax Avoidance Schemes (DOTAS)/Tiết lộ Thuế Tránh Schemes (DOTAS) trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Chapter 9

Chapter 9 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Chapter 9/Chương 9 trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Clearance Certificate

Clearance Certificate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Clearance Certificate/Chứng chỉ giải phóng mặt bằng trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Chicken Tax

Chicken Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Chicken Tax/thuế gà trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Canada Revenue Agency (CRA)

Canada Revenue Agency (CRA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Canada Revenue Agency (CRA)/Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

Border Adjustment Tax (BAT)

Border Adjustment Tax (BAT) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Border Adjustment Tax (BAT)/Thuế điều chỉnh biên giới (BAT) trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

501(c)

501(c) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 501(c)/501 (c) trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá

183-Day Rule

183-Day Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 183-Day Rule/183-Day Rule trong Luật Thuế - Chính sách tài khoá