Danh sách

Skin In The Game

Skin In The Game là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Skin In The Game/Da In The game trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Servant Leadership

Servant Leadership là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Servant Leadership/Lãnh đạo Servant trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Power Broker

Power Broker là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Power Broker/Broker điện trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Philanthropy Defined

Philanthropy Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Philanthropy Defined/Từ thiện Defined trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Performance Management

Performance Management là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Performance Management/Quản lý hiệu suất trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Non-Executive Director

Non-Executive Director là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Non-Executive Director/Giám đốc không điều hành trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Leadership

Leadership là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Leadership/Khả năng lãnh đạo trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Defining a Leadership Grid

Defining a Leadership Grid là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Defining a Leadership Grid/Xác định một lưới Lãnh đạo trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Key Employee

Key Employee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Key Employee/Nhân viên chủ chốt trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Joseph Schumpeter

Joseph Schumpeter là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Joseph Schumpeter/Joseph Schumpeter trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

James M. Buchanan Jr.

James M. Buchanan Jr. là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng James M. Buchanan Jr./James M. Buchanan Jr. trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Hersey-Blanchard Model

Hersey-Blanchard Model là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hersey-Blanchard Model/Hersey-Blanchard mẫu trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Gordon Gekko

Gordon Gekko là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Gordon Gekko/Gordon Gekko trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

E. Linn Draper Jr.

E. Linn Draper Jr. là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng E. Linn Draper Jr./E. Linn Draper Jr. trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Chief Operating Officer (COO)

Chief Operating Officer (COO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Chief Operating Officer (COO)/Giám đốc điều hành (COO) trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Chief Risk Officer (CRO)

Chief Risk Officer (CRO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Chief Risk Officer (CRO)/Giám đốc rủi ro (CRO) trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh

Chair of the Board (COB)

Chair of the Board (COB) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Chair of the Board (COB)/Chủ tịch Hội đồng quản trị (COB) trong Lãnh đạo doanh nghiệp - Kinh doanh