Danh sách

Wash-Out Round

Wash-Out Round là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wash-Out Round/Rửa-Out Vòng trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Walmart Effect

Walmart Effect là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Walmart Effect/Walmart Hiệu lực thi hành trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Third-Party Transaction

Third-Party Transaction là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Third-Party Transaction/Bên thứ ba giao dịch trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Small Office/Home Office (SOHO)

Small Office/Home Office (SOHO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Small Office/Home Office (SOHO)/Văn phòng nhỏ / Home Office (SOHO) trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Small Business Administration (SBA)

Small Business Administration (SBA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Small Business Administration (SBA)/Quản trị doanh nghiệp nhỏ (SBA) trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Small Business Development Center (SBDC)

Small Business Development Center (SBDC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Small Business Development Center (SBDC)/Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ (SBDC) trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Small Corporate Offering Registration (SCOR)

Small Corporate Offering Registration (SCOR) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Small Corporate Offering Registration (SCOR)/Nhỏ chào Corporate Đăng ký doanh nghiệp (SCOR) trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Small and Mid-size Enterprise (SME)

Small and Mid-size Enterprise (SME) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Small and Mid-size Enterprise (SME)/Cỡ trung và nhỏ Doanh nghiệp (SME) trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Social Media Definition

Social Media Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Social Media Definition/Truyền thông xã hội Definition trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Self Employment Definition

Self Employment Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Self Employment Definition/Định nghĩa tự Việc làm trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Self-Employed Person

Self-Employed Person là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Self-Employed Person/Người Tự Kinh Doanh trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Qualified Small Business Stock (QSBS)

Qualified Small Business Stock (QSBS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Qualified Small Business Stock (QSBS)/Qualified Cổ Small Business (QSBS) trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

QSEHRA

QSEHRA là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng QSEHRA/QSEHRA trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Personal Service Corporation

Personal Service Corporation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Personal Service Corporation/Công ty Cổ phần Dịch vụ cá nhân trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Program Evaluation Review Technique — PERT Chart Definition

Program Evaluation Review Technique — PERT Chart Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Program Evaluation Review Technique — PERT Chart Definition/Chương trình Đánh giá Đánh giá Kỹ thuật - Pert Chart Definition trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Mom-and-Pop

Mom-and-Pop là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Mom-and-Pop/Mom-and-Pop trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Microenterprise

Microenterprise là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Microenterprise/doanh nghiệp vi mô trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Multiple Employer Welfare Arrangement (MEWA)

Multiple Employer Welfare Arrangement (MEWA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Multiple Employer Welfare Arrangement (MEWA)/Nhiều phúc lợi tuyển dụng Phối Khí (MEWA) trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Manufacturing Resource Planning Definition

Manufacturing Resource Planning Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Manufacturing Resource Planning Definition/Hoạch định nguồn lực sản xuất Definition trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh

Long Tail

Long Tail là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Long Tail/Đuôi dài trong Doanh nghiệp nhỏ - Kinh doanh