Danh sách

Workout Market

Workout Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Workout Market/thị trường tập luyện trong Thị trường - Đầu tư

World Fund

World Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Fund/Quỹ thế giới trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Withdrawal Plan

Withdrawal Plan là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Withdrawal Plan/Kế hoạch rút quân trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Winner-Takes-All Market

Winner-Takes-All Market là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Winner-Takes-All Market/Winner Takes--Tất cả các thị trường trong Thị trường - Đầu tư

Winsorized Mean Definition

Winsorized Mean Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Winsorized Mean Definition/Winsorized bình Definition trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Wirehouse Broker

Wirehouse Broker là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wirehouse Broker/Broker Wirehouse trong Môi giới - Đầu tư

Wholesale Energy

Wholesale Energy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wholesale Energy/năng lượng bán buôn trong Hàng hóa - Đầu tư

When Issued – WI

When Issued – WI là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng When Issued – WI/Khi đã phát hành - WI trong Cổ phiếu - Đầu tư

Whisper Number

Whisper Number là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whisper Number/Số Whisper trong Cổ phiếu - Đầu tư

Weighted

Weighted là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weighted/weighted trong Phân tích cơ bản - Đầu tư

Weighted Average Credit Rating

Weighted Average Credit Rating là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weighted Average Credit Rating/Weighted xếp hạng tín dụng trung bình trong Quỹ tương hỗ - Đầu tư

Water Quality Improvement Act Of 1970

Water Quality Improvement Act Of 1970 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Water Quality Improvement Act Of 1970/Cải thiện chất lượng nước Act of 1970 trong Luật & Quy định - Đầu tư

Weak AI

Weak AI là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weak AI/yếu AI trong Công nghệ Tài chính & Đầu tư tự động - Đầu tư

Wash Sale

Wash Sale là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wash Sale/rửa bán trong Kiến thức đầu tư - Đầu tư

Wasting Trust

Wasting Trust là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wasting Trust/lãng phí ủy thác trong Đầu tư khác - Đầu tư

Water ETF

Water ETF là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Water ETF/ETF nước trong Quỹ hoán đổi danh mục ETFs - Đầu tư

Weighted Average Market Capitalization

Weighted Average Market Capitalization là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weighted Average Market Capitalization/Weighted Vốn thị trường trung bình trong Cổ phiếu - Đầu tư

Weighted Average Rating Factor (WARF)

Weighted Average Rating Factor (WARF) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weighted Average Rating Factor (WARF)/Weighted Average Rating Factor (WARF) trong Quản lý danh mục đầu tư - Đầu tư

Wage Earner Plan (Chapter 13 Bankruptcy)

Wage Earner Plan (Chapter 13 Bankruptcy) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wage Earner Plan (Chapter 13 Bankruptcy)/Kế hoạch lương EARNER (Chương 13 Phá sản) trong Luật & Quy định - Đầu tư

Wall of Worry

Wall of Worry là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wall of Worry/Wall of Lo lắng trong Thị trường - Đầu tư