Danh sách

World Trade Organization (WTO)

World Trade Organization (WTO) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng World Trade Organization (WTO)/Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Wildcatting

Wildcatting là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wildcatting/Wildcatting trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Welfare

Welfare là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Welfare/phúc lợi trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Welfare State Definition

Welfare State Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Welfare State Definition/Định nghĩa phúc lợi nhà nước trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Wealth Tax

Wealth Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Wealth Tax/thuế Wealth trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Vladimir Lenin

Vladimir Lenin là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vladimir Lenin/Vladimir Lenin trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Veterans Administration

Veterans Administration là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Veterans Administration/Bộ Cựu chiến binh trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Utilitarianism Defined

Utilitarianism Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Utilitarianism Defined/Lợi Defined trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Usance

Usance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Usance/usance trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)/Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

U.S. Department of Veterans Affairs

U.S. Department of Veterans Affairs là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S. Department of Veterans Affairs/Ngoại giao Hoa Kỳ của cựu chiến binh trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

U.S. House Financial Services Committee

U.S. House Financial Services Committee là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S. House Financial Services Committee/Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ Nhà trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

U.S.-Mexico Trade Agreement

U.S.-Mexico Trade Agreement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng U.S.-Mexico Trade Agreement/Hoa Kỳ-Mêhicô Hiệp định Thương mại trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

UST

UST là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng UST/UST trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG)

Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Rules For Demand Guarantees (URDG)/Quy tắc thống nhất Đối với bảo lãnh Nhu cầu (URDG) trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Universal Healthcare Coverage

Universal Healthcare Coverage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Universal Healthcare Coverage/Bảo hiểm Y tế toàn cầu trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Unintentional Tort

Unintentional Tort là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unintentional Tort/Tort không chủ ý trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Unicameral System

Unicameral System là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unicameral System/Hệ thống đơn viện trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Unfair Claims Practice

Unfair Claims Practice là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unfair Claims Practice/Không công bằng Claims Thực hành trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế

Unfair Trade Practice

Unfair Trade Practice là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unfair Trade Practice/Thực hành tranh không lành mạnh trong Chính phủ & Chính sách - Kinh tế