Danh sách

SegWit (Segregated Witness)

SegWit (Segregated Witness) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng SegWit (Segregated Witness)/SegWit (tách biệt chứng) trong Blockchain - Tiền ảo

Nonce

Nonce là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nonce/chỉ lần nầy trong Blockchain - Tiền ảo

Merkle Tree

Merkle Tree là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Merkle Tree/Merkle Tree trong Blockchain - Tiền ảo

Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hyperledger Fabric/Hyperledger Vải trong Blockchain - Tiền ảo

Hyperledger Iroha

Hyperledger Iroha là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hyperledger Iroha/Hyperledger Iroha trong Blockchain - Tiền ảo

Hash

Hash là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hash/hash trong Blockchain - Tiền ảo

Hashgraph Consensus Mechanism

Hashgraph Consensus Mechanism là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Hashgraph Consensus Mechanism/Hashgraph Đồng thuận cơ chế trong Blockchain - Tiền ảo

Distributed Ledger Technology

Distributed Ledger Technology là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Distributed Ledger Technology/Công nghệ Ledger phân phối trong Blockchain - Tiền ảo

Consensus Mechanism (Cryptocurrency)

Consensus Mechanism (Cryptocurrency) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Consensus Mechanism (Cryptocurrency)/Sự đồng thuận cơ chế (Cryptocurrency) trong Blockchain - Tiền ảo

Block (Bitcoin Block)

Block (Bitcoin Block) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Block (Bitcoin Block)/Block (Bitcoin Block) trong Blockchain - Tiền ảo

Blockchain Explained

Blockchain Explained là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Blockchain Explained/Blockchain Explained trong Blockchain - Tiền ảo

Blockchain ETF

Blockchain ETF là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Blockchain ETF/Blockchain ETF trong Blockchain - Tiền ảo

Block Header (Cryptocurrency)

Block Header (Cryptocurrency) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Block Header (Cryptocurrency)/Header (Cryptocurrency) trong Blockchain - Tiền ảo

Block Height

Block Height là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Block Height/khối Chiều cao trong Blockchain - Tiền ảo

0x Protocol

0x Protocol là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 0x Protocol/Giao thức 0x trong Blockchain - Tiền ảo