Danh sách

Yacht Insurance

Yacht Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yacht Insurance/Bảo hiểm du thuyền trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Worldwide Coverage

Worldwide Coverage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Worldwide Coverage/Vùng phủ sóng trên toàn thế giới trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Weekly Premium Insurance

Weekly Premium Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Weekly Premium Insurance/Bảo hiểm cao cấp hàng tuần trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Watercraft Insurance

Watercraft Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Watercraft Insurance/Bảo hiểm tàu ​​thuyền trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Waiver of Premium for Payer Benefit

Waiver of Premium for Payer Benefit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver of Premium for Payer Benefit/Khước từ cao cấp cho Benefit người trả tiền trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Waiver Of Restoration Premium

Waiver Of Restoration Premium là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver Of Restoration Premium/Khước từ phục hồi cao cấp trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Voluntary Reserve

Voluntary Reserve là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Reserve/Cục dự trữ tự nguyện trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Voluntary Employees’ Beneficiary Association (VEBA)

Voluntary Employees' Beneficiary Association (VEBA) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Employees' Beneficiary Association (VEBA)/Người lao động tự nguyện Người thụ hưởng Association (VEBA) trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Uninsurable Peril

Uninsurable Peril là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uninsurable Peril/Peril Uninsurable trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Unisex Legislation

Unisex Legislation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unisex Legislation/Pháp luật unisex trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

United States Aircraft Insurance Group (USAIG)

United States Aircraft Insurance Group (USAIG) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng United States Aircraft Insurance Group (USAIG)/Hoa Kỳ Máy bay Tập đoàn Bảo hiểm (USAIG) trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Unemployment Insurance

Unemployment Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unemployment Insurance/Bảo hiểm thất nghiệp trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Underlying Retention

Underlying Retention là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underlying Retention/Duy trì cơ bản trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Underinsurance

Underinsurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underinsurance/Underinsurance trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Umpire Clause

Umpire Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Umpire Clause/khoản trọng tài trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Travel Insurance Defined

Travel Insurance Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Travel Insurance Defined/Bảo hiểm du lịch Defined trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Target Risk (Insurance)

Target Risk (Insurance) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Target Risk (Insurance)/Target rủi ro (bảo hiểm) trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Takaful

Takaful là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Takaful/Takaful trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Substandard Insurance

Substandard Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Substandard Insurance/Bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân

Subaccount Charge

Subaccount Charge là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subaccount Charge/tài khoản phụ phí trong Bảo hiểm - Tài chính cá nhân