Danh sách

Uninsured Motorist Coverage (UM)

Uninsured Motorist Coverage (UM) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uninsured Motorist Coverage (UM)/Không có bảo hiểm lái xe Bảo hiểm (UM) trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Underinsured Motorist Coverage

Underinsured Motorist Coverage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underinsured Motorist Coverage/Lái xe Bảo hiểm Underinsured trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Underinsured Motorist Coverage Limits Trigger

Underinsured Motorist Coverage Limits Trigger là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underinsured Motorist Coverage Limits Trigger/Underinsured lái xe Bảo hiểm Giới hạn kích hoạt trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Underinsured Motorist Endorsement

Underinsured Motorist Endorsement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underinsured Motorist Endorsement/Underinsured lái xe ký hậu trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Third-Party Insurance

Third-Party Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Third-Party Insurance/Bảo hiểm của bên thứ ba trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Subrogation

Subrogation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subrogation/thế quyền trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Standard Auto Insurance Definition

Standard Auto Insurance Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Standard Auto Insurance Definition/Định nghĩa tiêu chuẩn bảo hiểm ô tô trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Single Interest Insurance

Single Interest Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Single Interest Insurance/Bảo hiểm Lãi đơn trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Private-Passenger Auto Insurance Policyholder Risk Profile

Private-Passenger Auto Insurance Policyholder Risk Profile là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Private-Passenger Auto Insurance Policyholder Risk Profile/Tư nhân hành khách tự bảo hiểm rủi ro hiểm hồ sơ trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Preferred Auto Coverage

Preferred Auto Coverage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Preferred Auto Coverage/Bảo hiểm Auto ưa thích trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Omnibus Clause

Omnibus Clause là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Omnibus Clause/khoản Omnibus trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Nonstandard Auto Insurance

Nonstandard Auto Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Nonstandard Auto Insurance/Bảo hiểm Auto chuẩn trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Medical Payments Coverage

Medical Payments Coverage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Medical Payments Coverage/Bảo hiểm y tế thanh toán trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Good Student Discount

Good Student Discount là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Good Student Discount/Sinh viên Giảm giá tốt trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Gap Insurance

Gap Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Gap Insurance/Bảo hiểm Gap trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Comparative Negligence

Comparative Negligence là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Comparative Negligence/Sơ suất so sánh trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Combined Physical Damage Coverage

Combined Physical Damage Coverage là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Combined Physical Damage Coverage/Phạm vi sát thương vật lý kết hợp trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Collision Damage Waiver (CDW)

Collision Damage Waiver (CDW) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Collision Damage Waiver (CDW)/Va chạm Thiệt hại Khước (CDW) trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Collision Insurance

Collision Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Collision Insurance/Bảo hiểm va chạm trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm

Class 1 Insurance

Class 1 Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Class 1 Insurance/Bảo hiểm lớp 1 trong Bảo hiểm ô tô - Bảo hiểm