Danh sách

Yearly Probability Of Living

Yearly Probability Of Living là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yearly Probability Of Living/Xác suất hàng năm của cuộc sống trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Whole Life Insurance

Whole Life Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Whole Life Insurance/Bảo hiểm nhân thọ toàn bộ trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Waterfall Concept

Waterfall Concept là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waterfall Concept/Gói bảo hiểm Concept trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Waiver of Premium Rider

Waiver of Premium Rider là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Waiver of Premium Rider/Khước từ cao cấp Rider trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Voluntary Life Insurance

Voluntary Life Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Life Insurance/Bảo hiểm nhân thọ tự nguyện trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Viatical Settlement Definition

Viatical Settlement Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Viatical Settlement Definition/Định nghĩa Settlement Viatical trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Viator

Viator là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Viator/khách lữ hành trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Variable Life Insurance

Variable Life Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Life Insurance/Bảo hiểm nhân thọ biến trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Variable Universal Life Insurance (VUL)

Variable Universal Life Insurance (VUL) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Variable Universal Life Insurance (VUL)/Bảo hiểm nhân thọ biến Universal (VUL) trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Vanishing Premium Policy

Vanishing Premium Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vanishing Premium Policy/Chính sách cao cấp Vanishing trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Valuation Mortality Table

Valuation Mortality Table là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Valuation Mortality Table/Định giá Tỷ lệ tử vong Bảng trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Unsolicited Application

Unsolicited Application là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unsolicited Application/Ứng dụng không mong muốn trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Universal Life Insurance

Universal Life Insurance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Universal Life Insurance/Bảo hiểm nhân thọ phổ biến trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Underlying Mortality Assumption

Underlying Mortality Assumption là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underlying Mortality Assumption/Assumption tử vong tiềm ẩn trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Trust-Owned Life Insurance (TOLI)

Trust-Owned Life Insurance (TOLI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trust-Owned Life Insurance (TOLI)/Bảo hiểm nhân thọ Trust-Owned (toli) trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Transfer-For-Value Rule

Transfer-For-Value Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transfer-For-Value Rule/Chuyển-For-Value Rule trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Transferable Insurance Policies (TIPS)

Transferable Insurance Policies (TIPS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transferable Insurance Policies (TIPS)/Chính sách bảo hiểm có thể chuyển nhượng (TIPS) trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Traditional Whole Life Policy

Traditional Whole Life Policy là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Traditional Whole Life Policy/Bảo hiểm trọn đời truyền thống trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Surrender Charge

Surrender Charge là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Surrender Charge/Surrender phí trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm

Surrender Rights

Surrender Rights là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Surrender Rights/Quyền đầu hàng trong Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm