Danh sách

Year to Date (YTD)

Year to Date (YTD) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Year to Date (YTD)/Năm to Date (YTD) trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Working Capital (NWC)

Working Capital (NWC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working Capital (NWC)/Vốn lưu động (NWC) trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Vertical Analysis

Vertical Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vertical Analysis/Phân tích theo chiều dọc trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Turnover Definition

Turnover Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Turnover Definition/kim ngạch Definition trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Top Line

Top Line là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Top Line/Dòng đầu trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Street Expectation

Street Expectation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Street Expectation/đường phố vọng trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Statement of Retained Earnings

Statement of Retained Earnings là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Statement of Retained Earnings/Tuyên bố lợi nhuận giữ lại trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Short-Form Report

Short-Form Report là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Short-Form Report/Ngắn Mẫu Báo cáo trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Shareholder Equity – SE Definition

Shareholder Equity – SE Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Shareholder Equity – SE Definition/Cổ đông Vốn chủ sở hữu - SE Definition trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Share Premium Account

Share Premium Account là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Share Premium Account/Tài khoản thặng trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Shareholder

Shareholder là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Shareholder/cổ đông trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Shareholder Letter

Shareholder Letter là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Shareholder Letter/Thư cổ đông trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Selling, General & Administrative Expense (SG&A)

Selling, General & Administrative Expense (SG&A) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Selling, General & Administrative Expense (SG&A)/Bán, chung & Chi phí hành chính (SG & A) trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Return on Sales (ROS) Definition

Return on Sales (ROS) Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Return on Sales (ROS) Definition/Lợi nhuận trên doanh thu (ROS) Định nghĩa trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Reporting Currency

Reporting Currency là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Reporting Currency/báo cáo ngoại tệ trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Restatement

Restatement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Restatement/trình bày lại trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Restricted Cash

Restricted Cash là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Restricted Cash/tiền mặt hạn chế trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Remeasurement

Remeasurement là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Remeasurement/Remeasurement trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Quality Of Earnings

Quality Of Earnings là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Quality Of Earnings/Chất lượng lợi nhuận trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Pro-Forma Forecast

Pro-Forma Forecast là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Pro-Forma Forecast/Pro-Forma Forecast trong Báo cáo tài chính - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán