Chairman Of The Board

  Chairman Of The Board là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Chairman Of The Board - Definition Chairman Of The Board - Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     
  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa - Khái niệm

  Chairman Of The Board là gì?

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Chủ tịch Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị; 3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; 4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; 5. Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông; 6. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
  • Chairman Of The Board là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự - liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Chairman Of The Board

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chairman Of The Board là gì? (hay Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nghĩa là gì?) Định nghĩa Chairman Of The Board là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Chairman Of The Board / Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây