Danh sách

Safety-First Rule

Safety-First Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Safety-First Rule/-Safety First Rule trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính

Rule of 70 Definition

Rule of 70 Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Rule of 70 Definition/Quy tắc 70 Definition trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính

Risk Tolerance Defined

Risk Tolerance Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Risk Tolerance Defined/Tolerance nguy cơ Defined trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính

Permanent Portfolio

Permanent Portfolio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Permanent Portfolio/Danh mục đầu tư lâu dài trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính

Optimized Portfolio As Listed Securities (OPALS)

Optimized Portfolio As Listed Securities (OPALS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Optimized Portfolio As Listed Securities (OPALS)/Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán niêm yết Như (Opal) trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính

Joint Tenants With Right of Survivorship (JTWROS)

Joint Tenants With Right of Survivorship (JTWROS) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Joint Tenants With Right of Survivorship (JTWROS)/Người cùng thuê chung Với Quyền Thừa Kế (JTWROS) trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính

Investment Objective

Investment Objective là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Investment Objective/Mục tiêu đầu tư trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính

Granular Portfolio

Granular Portfolio là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Granular Portfolio/hạt Danh mục đầu tư trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính

Cluster Analysis

Cluster Analysis là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Cluster Analysis/Phân tích cluster trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính

Churn Rate

Churn Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Churn Rate/Churn Rate trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính

80-20 Rule

80-20 Rule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 80-20 Rule/80-20 Rule trong Xây dựng danh mục - Tư vấn tài chính