Danh sách

Z-Bond

Z-Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Z-Bond/Z-Bond trong Trái phiếu - Đầu tư

Yield Maintenance Defined

Yield Maintenance Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Yield Maintenance Defined/Năng suất Maintenance Defined trong Trái phiếu - Đầu tư

Upgrade

Upgrade là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Upgrade/nâng cấp trong Trái phiếu - Đầu tư

Trust Indenture Act of 1939

Trust Indenture Act of 1939 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Trust Indenture Act of 1939/Tin tưởng khế ước Luật năm 1939 trong Trái phiếu - Đầu tư

TIBOR

TIBOR là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng TIBOR/TIBOR trong Trái phiếu - Đầu tư

Super Floater

Super Floater là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Super Floater/siêu floater trong Trái phiếu - Đầu tư

Sukuk

Sukuk là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sukuk/phiếu Hồi giáo trong Trái phiếu - Đầu tư

Subprime Credit

Subprime Credit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Subprime Credit/tín dụng dưới chuẩn trong Trái phiếu - Đầu tư

Step-Up Bond

Step-Up Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Step-Up Bond/Step-Up Bond trong Trái phiếu - Đầu tư

Stable Value Fund Defined

Stable Value Fund Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Stable Value Fund Defined/Quỹ Giá trị ổn định Defined trong Trái phiếu - Đầu tư

Sovereign Bond

Sovereign Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sovereign Bond/Trái phiếu chinhs phủ trong Trái phiếu - Đầu tư

Sinkable Bond

Sinkable Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Sinkable Bond/Bond Sinkable trong Trái phiếu - Đầu tư

Set-Up Hedge

Set-Up Hedge là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Set-Up Hedge/Set-Up Hedge trong Trái phiếu - Đầu tư

Seven-Day Yield

Seven-Day Yield là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Seven-Day Yield/Bảy-Day Năng suất trong Trái phiếu - Đầu tư

Shadow Rating

Shadow Rating là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Shadow Rating/shadow Đánh giá trong Trái phiếu - Đầu tư

Series EE Bond

Series EE Bond là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Series EE Bond/Loạt EE Bond trong Trái phiếu - Đầu tư

Ratings Service

Ratings Service là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Ratings Service/Dịch vụ xếp hạng trong Trái phiếu - Đầu tư

Purchase Fund

Purchase Fund là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Purchase Fund/Quỹ mua trong Trái phiếu - Đầu tư

Partial Redemption

Partial Redemption là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Partial Redemption/Redemption phần trong Trái phiếu - Đầu tư

Maturity by Maturity Bidding (MBM)

Maturity by Maturity Bidding (MBM) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Maturity by Maturity Bidding (MBM)/Trưởng thành bởi sự trưởng thành đấu thầu (MBM) trong Trái phiếu - Đầu tư