Danh sách

American Taxpayer Relief Act Of 2012

American Taxpayer Relief Act Of 2012 là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng American Taxpayer Relief Act Of 2012/Mỹ Thuế Relief Act năm 2012 trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Alternative Minimum Tax (AMT)

Alternative Minimum Tax (AMT) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Alternative Minimum Tax (AMT)/Thuế Tối Thiểu Thay Thế (AMT) trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Alcohol Fuels Credit

Alcohol Fuels Credit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Alcohol Fuels Credit/Rượu Nhiên liệu tín dụng trong Giảm trừ thuế / Tín dụng - Thuế

After-Tax Income Definition

After-Tax Income Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng After-Tax Income Definition/Sau thuế thu nhập Definition trong Thuế thu nhập - Thuế

Advanced Premium Tax Credit Definition

Advanced Premium Tax Credit Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Advanced Premium Tax Credit Definition/Định nghĩa tiên tiến cao cấp Tax Credit trong Giảm trừ thuế / Tín dụng - Thuế

Additional Child Tax Credit

Additional Child Tax Credit là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Additional Child Tax Credit/Bổ sung Tax Credit Child trong Giảm trừ thuế / Tín dụng - Thuế

Additional Personal Allowance Definition

Additional Personal Allowance Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Additional Personal Allowance Definition/Bổ sung Phụ cấp cá nhân Definition trong Giảm trừ thuế / Tín dụng - Thuế

Adjusted Cost Base (ACB)

Adjusted Cost Base (ACB) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Adjusted Cost Base (ACB)/Chi phí điều chỉnh Base (ACB) trong Thuế thu nhập - Thuế

501(c)(3) Organizations

501(c)(3) Organizations là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 501(c)(3) Organizations/501 (c) (3) Tổ chức trong Quyên góp từ thiện - Thuế

1040 Form

1040 Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 1040 Form/Mẫu 1040 trong Thuế thu nhập - Thuế

1040A Form

1040A Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng 1040A Form/Mẫu 1040A trong Thuế thu nhập - Thuế

Form 1040EZ

Form 1040EZ là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Form 1040EZ/Mẫu 1040EZ trong Thuế thu nhập - Thuế