Danh sách

Worldwide Income

Worldwide Income là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Worldwide Income/thu nhập trên toàn thế giới trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Working Tax Credit (WTC)

Working Tax Credit (WTC) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working Tax Credit (WTC)/Tax Credit làm việc (WTC) trong Giảm trừ thuế / Tín dụng - Thuế

Widow’s Exemption

Widow's Exemption là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Widow's Exemption/Miễn Widow trong Luật & quy định về thuế - Thuế

W-2 Form

W-2 Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng W-2 Form/W-2 Mẫu trong Thuế thu nhập - Thuế

W-4 Form

W-4 Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng W-4 Form/W-4 Mẫu trong Thuế thu nhập - Thuế

W-9 Form

W-9 Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng W-9 Form/W-9 Mẫu trong Thuế thu nhập - Thuế

Voluntary Compliance

Voluntary Compliance là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Voluntary Compliance/Tuân tự nguyện trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Vertical Equity

Vertical Equity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vertical Equity/dọc Equity trong Thuế thu nhập - Thuế

Use Tax Definition

Use Tax Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Use Tax Definition/Sử dụng Definition Thuế trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Unrecaptured Section 1250 Gain

Unrecaptured Section 1250 Gain là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unrecaptured Section 1250 Gain/Mục Unrecaptured 1250 Gain trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Uniform Transfer Tax

Uniform Transfer Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Uniform Transfer Tax/Thuế chuyển Uniform trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Unearned Income

Unearned Income là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unearned Income/không có lợi tức trong Thuế thu nhập - Thuế

Underpayment Penalty Defined

Underpayment Penalty Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underpayment Penalty Defined/Underpayment Phạt Defined trong Thuế thu nhập - Thuế

Underwithholding

Underwithholding là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underwithholding/Underwithholding trong Thuế thu nhập - Thuế

Unclaimed Funds

Unclaimed Funds là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unclaimed Funds/Quỹ không có người nhận trong Thuế thu nhập - Thuế

Transportation And Storage Costs

Transportation And Storage Costs là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Transportation And Storage Costs/Giao thông vận tải và lưu kho trong Giảm trừ thuế / Tín dụng - Thuế

Unrelated Business Taxable Income (UBTI)

Unrelated Business Taxable Income (UBTI) là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unrelated Business Taxable Income (UBTI)/Không liên quan kinh doanh thu nhập chịu thuế (UBTI) trong Luật & quy định về thuế - Thuế

Total Tax

Total Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Total Tax/Tổng số thuế trong Thuế thu nhập - Thuế

Telefile

Telefile là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Telefile/Telefile trong Thuế thu nhập - Thuế

Tax Year

Tax Year là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Year/Năm tính thuế trong Thuế thu nhập - Thuế