Danh sách

W-2 Form

W-2 Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng W-2 Form/W-2 Mẫu trong Thuế thu nhập - Thuế

W-4 Form

W-4 Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng W-4 Form/W-4 Mẫu trong Thuế thu nhập - Thuế

W-9 Form

W-9 Form là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng W-9 Form/W-9 Mẫu trong Thuế thu nhập - Thuế

Vertical Equity

Vertical Equity là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Vertical Equity/dọc Equity trong Thuế thu nhập - Thuế

Unearned Income

Unearned Income là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unearned Income/không có lợi tức trong Thuế thu nhập - Thuế

Underpayment Penalty Defined

Underpayment Penalty Defined là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underpayment Penalty Defined/Underpayment Phạt Defined trong Thuế thu nhập - Thuế

Underwithholding

Underwithholding là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Underwithholding/Underwithholding trong Thuế thu nhập - Thuế

Unclaimed Funds

Unclaimed Funds là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Unclaimed Funds/Quỹ không có người nhận trong Thuế thu nhập - Thuế

Total Tax

Total Tax là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Total Tax/Tổng số thuế trong Thuế thu nhập - Thuế

Telefile

Telefile là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Telefile/Telefile trong Thuế thu nhập - Thuế

Tax Year

Tax Year là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Year/Năm tính thuế trong Thuế thu nhập - Thuế

Tax Rate

Tax Rate là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Rate/Thuế suất trong Thuế thu nhập - Thuế

Tax Refund Anticipation Loan – RAL Definition

Tax Refund Anticipation Loan - RAL Definition là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Refund Anticipation Loan - RAL Definition/Thuế vay Refund Anticipation - RAL Definition trong Thuế thu nhập - Thuế

Tax Return

Tax Return là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Return/Khai thuế trong Thuế thu nhập - Thuế

Tax Schedule

Tax Schedule là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Schedule/Biểu thuế trong Thuế thu nhập - Thuế

Tax Season

Tax Season là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Season/Mùa thuế trong Thuế thu nhập - Thuế

Tax Table

Tax Table là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Table/Bảng thuế trong Thuế thu nhập - Thuế

Tax Indexing

Tax Indexing là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Indexing/Indexing thuế trong Thuế thu nhập - Thuế

Tax Liability

Tax Liability là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Tax Liability/Nghĩa vụ thuế trong Thuế thu nhập - Thuế

Taxpayer

Taxpayer là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Taxpayer/người trả thuế trong Thuế thu nhập - Thuế