Danh sách

Working Class

Working Class là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Working Class/Lớp làm việc trong Tài sản - Tài chính cá nhân

Status Symbol

Status Symbol là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Status Symbol/Biểu tượng trạng thái trong Tài sản - Tài chính cá nhân

Luxury Item

Luxury Item là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Luxury Item/Luxury mục trong Tài sản - Tài chính cá nhân

Lifestyle Inflation

Lifestyle Inflation là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Lifestyle Inflation/Lối sống Lạm phát trong Tài sản - Tài chính cá nhân

Found Money

Found Money là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Found Money/Money tìm thấy trong Tài sản - Tài chính cá nhân

Decamillionaire

Decamillionaire là gì? Định nghĩa, giải thích ý nghĩa, ví dụ và cách dùng Decamillionaire/Decamillionaire trong Tài sản - Tài chính cá nhân